காட் டுக் குள் வை த்து பிரபல நடி கை இடம் அத்து மீறிய நடி கர் .!! கன் னத் தில் ப ளார் என அறை ந்து ஓடிய நடி கை .!! அதி ர்ச்சி யில் திரை யுலகம்.!

0

நடி கர்    பிரபா ஸ்   நடிப் பில்   வெளி யாகி   மிக பெரிய   வெற் றி   அடை ந்த   திரை ப்படம்   தான்   பாகு பலி  . இதில்   வரு ம்   பாட லில்    கவர்ச் சியா ன   நடி கையாக   நடித்த வர்   தான்  நோ ரா  . இவர்   பிரப ல   பாலி வுட்   நடிகை யாக   இருந் து   வருகி றார் .

 

 

இவர்  20 14  ஆம்  ஆண் டு   வெளி யான   ரோர்    படத் தின்   மூல ம்   சினி மாவில்   அறிமு கமா னார்  . அதன் பின்   ப ல   படங் க ளில்   நடி த்து   வந்த   இவர்  பாகுப லி   படத் தில்   மனோ கரி   பாட லில்   ஆடி   பல ரை யும்   கவர் ந்தா ர் .   இணை யத்தி லும்  கவர் ச் சியான   புகை ப்பட ங்க ளை   பதிவு  செ ய்து   வந் து   கொ ண் டிருக் கிறார்.

 

 

இத னால்   இவரு க்கு   மிக ப்பெரி ய   ரசிக ர்   கூட் டமும்   இருந் து   வந் திருக்கி றது.  சமீப த்தி ய   பேட்டி  ஒன் றில்   கல ந்து  கொண் ட   இவர்   அவரு டைய  முதல் பட   சமய த்தில்   அ வருக் கு   ஏற் பட்ட   அ த்துமீ றல்   பற் றி   பேசி யிருக் கி றார்.

 

 

அதா வது   முதல்   படம்   காட் டுக்கு ள்   வை த்து   சில   காட்சி கள்   படமா க்கப் பட்டது.   அப் போது   என் னுடன்   நடி த்த   வந்த   சக   நடி கர்   என் னிடம்   அத் துமீறி   நட ந்து   கொ ண் டார் .  அப் போது   நான்  அவர்   கன்ன த்தி ல்   ஓங் கி   அறை ந்து   விட் டேன் .  அந்த   நடி கரும்   பதிலு க்கு   என் னை   அடித் தார்.

 

 

அதன்   பின் னர்   இரு வரும்   மோசமா க   சண் டை   போ ட்டுக்   கொண் டோம்   எனக்   கூறி யுள் ளார் .  இவ ரின்  இ ந்த   பேட் டி   பலரை யும்   அதிர்ச் சி க்கு   உள் ளாக் க   வைத்தி ரு க்கி றது  .   ஏனெ ன் றால்   முதல்   படத் தில்   நடி கை  களு க் கு   இது   போ ன்று   நட க்கும்.

 

 

ஆ னால்   வெ ளியே  யாரும்   சொல் லாத   நிலை யில்   இவர்  த ற்போது   இவ் வாறு   கூறி யிரு ப்பது   பாலி வுட்   திரை   உல கில்    பெரும்   பரப ர ப்பை   ஏற்ப டுத் தி   இரு க்கிற து.  இந்த   தக வலும்   இ ணைய த்தில்   வைர லாக   பர விக்    கொ ண்டிரு க்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.