குக் வித் கோ மாளி நிக ழ்ச்சி யில் மணி மேகலை யின் ஒரு நாள் சம் பளம் எவ்வ ளவு தெரி யுமா .? ஒரு நாளை க்கு இத்த னை ஆயி ரமா .? ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!

0

விஜய்   டிவியி ல்   பிரப லமா ன   ரியா லி ட்டி   ஷோ   என் றால்   அது   குக் வித்   கோ மாளி  தான் .   இந்த   நிகழ் ச்சி   தான்  அனை வரும்    விரு ம்பி   பா ர்த்து   வருகி  றார்க ள்  .  இந்த   நிகழ் ச்சி  3   சீ  சன் களை   வெற் றிகர மாக   நிறை வடைந் து   தற் போது   நான் காவது   சீசன்   தொ டங் கி   இரு க்கி றது.

 

 

இந்த   சீச னும்   தொட ங்கி    இது வரை   நல்ல   கலகல ப்புட ன்   நட ந்து   வரு கிறது.  இதி ல்   கடந் த   சீசன ங்க ளில்   கோமா ளி யாக   இருந் த   சிவா ங்கி   குக் கா  க   மா றிவிட் டார்  .  நிகழ் ச்சி   நன்றா க   நடந் து   வந்த   நிலை யில்   கடந் த   வார ம்   மணி மேகலை   தான்   நிகழ் ச்சி யில்   க  லந்து   கொள்  ள   போ வது   கிடை யாது.

 

 

இந்த   நிகழ் ச்சி யில்   இ ருந் து   வில கி   விட்ட தாக வும்   அவர்   பதி வு   ஒ ன்றை   இணை யத் தில்   போட் டிரு ந்தார்  .  இ து   பெரு மள விற்கு   பரவி   பல ரும்   தங் களது   கருத்து க்க ளை   கூறி   வந் தனர்  .  நிக ழ்ச்சி   ஏற்பா ட்டாள ருக்கு ம்   இவரு க்கும்   பிரச்ச னை    இவர்   வில கிவிட் டார்   என்று   சொல் லப்ப டுகிற து.

 

 

இந்த   நி லையில்   மணி மேக லை   விலகி யதற் கு   பி ன்பு   பல   செய் திகள்   சொ ல்லப்ப ட்டது .  இதில்   முக்கிய மான தாக   அந்த   நிகழ் ச்சி யில்   கல ந்து   கொ ள்ளு ம்   ஒவ் வொ ருவருக் கும்   ஒரு   நாளை க்கு   பல்லா யிர ங்கள்   சம்பள மாக   கொடு க்கப்பட்டி ருப் பதாக   ஏற்கன வே   தகவ ல்   வெளி யாகி யிருந் தது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   மணி மேக லை   தொ டர்ந் து   நானா வ து   சீச னில்   கோமா ளியாக   இருப்ப தா ல்   இவ ருக்கு  அந்த   நிகழ் ச்சி யில்   கல ந்து   கொள் ள   ஒரு   நாளை க்கு  கிட்ட த்த ட்ட   60,000   சம்ப ளமா க   கொடு க்கப்ப ட்டி ருக்கி றது.    ஆ னால்  இந்த  தொ கையை   வேண்டா ம்   என   விலகி   இரு க்கி றார்  .

 

 

மே லும்  இவரு ம்   தற்போ து   அடு த்தடு த்த   ஷூட்டி ங் கில்   க லந்து   கொண் டு   தான்    இ ருக்கி றார்  .  அத னால்   ரசி கர்கள்    என்ன வெ ன்று   தெரியா மல்   குழப்ப த்தில்   இரு ந்து   வருகி றார் கள் .   மேலு ம்   இவரி  ன்   சம் பள   விவர த்தை யும்   கே  ட்டு   ஷாக்   ஆகி   இருக்கி றார் க ள்  .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.