மு தல் இரவு புகை ப்படத் தை இணைய த்தில் பகிர் ந்த பி ரபல தனு ஷ் பட நடி கை. !! புகைப் பட த்தை பார் த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள். !! இப் படி யுமா செய் வாங்க.!!

0

இணை யத் தில்   நடிகை கள்   பல   புகை ப்பட ங்க ளை   பதி வு   செ ய்து   வந்து   கொண் டிரு க்கிறா ர்கள் .  குறிப் பாக   கிளா மர்   புகைப் படங்க ளை   பதிவு   செ ய்து   வந்து   கொண் டிருக் கிறார் க ள் .  இந்த   நிலை யில்   பிரப ல   நடிகை  தனது   முதல்   இரவு   புகைப் பட த்தை   இ ணைய த்தில்   ப கிர் ந்து   இருக் கி றார்.

 

 

இது   பலரையு ம்   ஆச்ச ரியப்ப ட   வைத் திருக் கிறது .  அந் த   நிலை க்கு   வேறு  யா ரும்   இல் லை   த மிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடிக ராக   இருப் பவ ர்   தனுஷ் .  இவர்   நடிப் பில்   2 013   ஆம்   ஆ ண்டு  வெளியா ன   தி ரைப்ப டம்   தா ன்   ராஞ்ச னா.

 

 

இதில்  பிர பல   நடிகை யாக   இருக் கும்   ஸ் வரா   பாஸ் கர்   நடித் திருப் பார் .  இவர்   பாலிவு ட்டில்  பி ரபல   நடிகை யாக   இரு ந்து   வந்த வர்  . குறி ப்பாக   தா ணு  வெ ட்ஸ்    மனு ,   வீர்   த   வெட்டி ங்  என  பல    பட ங்க ளில்   ந டித் திரு க்கி றார்  .

 

 

பெரு ம்பா லும்   சோசி யல்   மீடியாக் கள்   ஆக்டி வாக   இரு ந்து   வரும்   இவர்  சில   சமய ங் களில்   சர்ச் சைக்கு ரி ய   கருத் துக்க ளை   பதிவு   செய் து   அதன்  மூலம் பல   சர்ச் சைக ளையு ம்   சந்தி த்து   இரு க்கி றார்  .  இவர்  பகத்  அஹ் மத்     என்பவ ரை   காத லித்து   திரும ணம்   செய் து   கொண் டார்.

 

 

இவர் கள்   திரும ணத்தி ல்   எடுத் துக்   கொண் ட   புகை ப்படங் கள்   அந்த  சம யத்தில்  சமூக   வலை தளங் களில்   மிக வும்   வைர லாக   இருந் தது .  இந்த   நிலை   யில்  இவர்   முதலி ரவு   புகை ப்படத் தையு ம்   அவ ரின்   சோசி யல்   மீடி யா   பக்க த்தில்   பகிர் ந்திரு க்கிறா ர்.

 

 

ஏனென் றால்   நடிகை கள்   தற் போது   முதல்   இரவு   புகை ப்பட த்தை   பதிவு   செய் வா ர்கள்   என   இணை யத்தி ல்   கேலியா க   பல ரும்   பேசுவா ர்க ள்  . ஆனா ல்   தற் போது  இவர்   முத லிரவு   புகை ப்ப டத்தை   பதிவு   செய் திருக் கிறார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.