என க்கு என்ன குறை ச்சல். !! அழகி ல் லையா.? இள மை இல்லை யா.? வா ய்ப்பு இல்லா மல் புல ம்பி வரும் பிர பல தனுஷ் பட நடி கை .!! என்ன கார ணம் தெரி யுமா.?

0

தமிழ்   சினிமா வில்   த ற்போது   பிர பல   நடி கையா க   இரு ந்து   வரு பவர்  தான்   நடி கை   நித் யா   மே னன் .  கன் னடம் ,   மலை யாளம்  என   முதலி ல்   தொடர் ந்து   வேறு   மொழி   படங் களி ல்   நடி த்து   வந் தவர்   தமி ழில்   வெ ப்பம்   படத் தின்   மூலம்   அறி யப் பட்டார்.

 

 

அதன்  பின் னும்   இவ ருக்கு   த மிழில்   ச ரிவர ப்பட   வாய் ப்பு கள்   அமை யாமல்   தான்   இருந் தது .   தொ டர் ந்து   மலை யாள ம்   மற்று ம்   தெ லுங்கு  திரை ப்படங் களில்   கவ னம்   செ லுத்தி   வந் தார் .  சமீப  சில   வருட ங்களா கத் தான்  இவ ருக்கு   தமி ழில்   நல்ல    திரை ப்படங் கள்   அமை ந்து   வருகி றது.

 

 

குறி ப்பாக   காஞ் சனா  2  ,  ஓகே  கண்ம ணி ,   24   கடைசி யாக   இவர்   தனு ஷ்   உ டன்   இணை ந்து   நடி த்த   திரு ச்சிற்ற ம்ப லம்  திரைப் படம்   மிகப் பெரி ய   வெற் றியை   கொடு த்த து  . இதன் பின்   இவரு க்கு   தொட ர்ந்து   பட   வாய்ப் புகள்   எதி ர்பார்த் த   நிலை யி ல்   அப் படி   எதுவு மே   நடக் கவில் லை யாம்.

 

 

கார ணம்   இவ ரது   உடல்   எடை    தான்   என் று   சொல் லப்படு கிற து  . ஆரம் பத்தி ல்   மிக வும்   ஒல்லி யாக   இரு ந்த   இவர்     வருட ங்க ள்   ஏற ஏற   உடல் நிலை   ஏறிக் கொண் டே   இருந் திருக் கிறது .    இவ ரும்   அத னை   பொரு ட்படுத்தா மல்   படங்க ளை   நடி த்து   வந்தி ருக் கிறார்.

 

 

 

தற் போது   அத னை   காரண ம்   காட் டி   இவரு க்கு   தொடர் ந்து   ப ட  வாய்ப் புகள்   மறுக்க ப்பட் டு   வரு கிற தாம்  . இத னால்  இவர்   தனக் கு   நெரு ங்கி ய   நண்பர் கள்   மற்றும்   நடிகர் களி டம்   தன க்கு   என்ன   குறை ச்சல்  .   அழகு   இல் லையா ?   இள மை   இல் லையா?   என   புலம் பி   வருகி றா ராம்.

 

 

இதற் கு   அவர து   ந ண்ப ர்களு ம்   உடல்   எடை   தான்   கார ணம்  என   இ வரை   சுட்டிக் காட்டி   இரு க்கிறா ர்கள்  . அத னால்   தற்போ து   நித்யா  மே னன்   உடல் எடை குறை க்க   மிகவு ம்   வேகமா க   வேலைக ளை   பார் த்து   வ  ருகி றாராம் .   இவரு டைய   இந்த   புலம் பல்   தற் போது   இணைய த்தில்   பரவ லாக   பேச ப்ப ட்டு வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.