சூர் யாவை விட மூன்று வயது சிறிய நடி கை .!! ஆ னால் சூர் யாவு க்கு அம்மா வா க ந டித்த ஆச் சரி யம் .!! அ தன் பின் அம்மா கதா பாத் திரங் கள் வந்த தால் சினிமா வை வி ட்டு ஒதுங் கிய இளம் நடி கை.!!

0

தமிழ்  சினிமா வின்   பிர பல    நடி கர்  சூர் யா .  இவர்   தற் போது   சிவா  கூட் டணி யில்   புதிய   ப டத்தி ல்   நடி த்து   வருகி றார்  .   பெரு ம் பாலும்   சினி மா வில்   நடிக ர்  களைப்   போல   நடிகை கள்   பல   கால ம்   வரை  ஹீரோ யின் களா க   நடி க்க   முடி யாது.

 

 

அண் ணி  , அம் மா    கதா பாத்தி ரங்க ளில்   நடி க்க   தொட ங்கி   விடு கிறார் கள் . இல் லை   சீரிய லில்   நடிக் க   சென் று   விடுகி றார் க ள்  .   இந்த   நிலை யில்   நடி கர்   சூர்யா வை  விட   மூன் று   வயது   சிறிய   பெ ண் ணாக   இரு ந்த   நடி கை   அம்மா வாக   நடித்  து    இரு க்கி றார். 

 

 

அந்த   நடி கை   வேறு   யா ரும்   இல் லை .   199 4   ஆம்   ஆண் டு   இயக் குன ர்   பாரதி ராஜா  இயக் கிய   கரு த்த ம்மா   படத் தின்   மூலம்   அறிமுக மான   நடி கை   ராஜ ஸ்ரீ. அந்த   படம்   வெ ற்றி   பெற் றிருந் தா லும்   இவரு க்கு    சரிவ ர  ப்பட   வாய்ப் புக ள்   அமை யவி ல்லை.

 

தெலுங் கு ,   கன்ன டம்   உள் ளிட்ட   மொ ழிகளி லும்   நடித் தார்  . அங் கும்   அமை யாத தால்    சேது   படத் தில்   மீண் டும்   ந  டித் தார் .   அதை   தொ டர் ந்து   பாலா வின்   இயக் கத் தில்   2001   ஆம்   ஆண் டு   வெளி யான  நந்தா   திரை ப்பட த்தி ல்   இவர்   சூர்யா வுக்கு   அ ம்மா வாக   நடித் தார்  .

 

 

இந்த   படத் தில்   அம்மா வாக   நடி க்க   விரும் பாத வாறு   படத் தில்   நடி க்க  மாட்டே ன்  என   கூறி   இரு க்கி றார் .   மூன்று   வய து   குறை வு   ஆனா ல்   பாலா வின்   பேச் சை   கே ட்டு   சூர்யாவு க்கு   அம்மா வாக   இந்த   படத் தில்   நடி த்து   இரு க் கிறார். இவர்   சூர்யா வை   படப் பிடிப் பில்   அண் ணா   என்று   கூப்பி ட்டு   இரு க்கி றார்.

 

 

சூர்யா   இதற் கு   கோப ப்பட் டு   என் னை   பெ யர்   சொ ல்லி   அழை யுங்க ள்   என  சொல்லி விட்டு   தான்   ஷூட் டிங்   நடந் ததா ம்  .  இப் படி   பல   சங் கடங் கள்   மத்தி யில்   இந்த   படத்தி ல்   நடித் து   முடித் து   இரு க்கிறா ர்.   தற் போது   பி ரபல   சீரி யல்   ஒன் றில்   அம் மா   க தா பாத்தி ரத் தில்   நடி த்து    வரு கி றார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.