அருந் ததி படத் தின் மூ லம் ஒட்டு மொத்த தமிழ் சினிமா வையே திரு ம்பி பா ர்க்க வை த்த அனு ஷ்கா .!! ஆ னால் முத லில் நடி க்க இரு ந்தது இவர் கிடை யாதாம். !! வேறு எந்த நடி கை தெரி யுமா.?

0

தமிழ்   சினி மா வில்   பிரப ல   நடிகை யாக   இரு ந்தவ ர்   நடி கை   அனுஷ் கா  . இவர்   தமி ழில்   பிரப ல   நடிகை யாக   இருந் து   வந் தார் .  அத ற்கு   மு க்கிய   கார ணமா க   இவரு க்கு   திருப்பு முனை   படமா க   அ மைந்த   தி ரை ப்படம்   தான்   அருந் ததி.

 

 

இந்த  படம்   மிகப் பெரிய   வெற் றியா க     அமை ந் தது .   இந்த   படத் திற் கு   பின் னர்   தான்   முன்ன ணி  நடி கை   பட்டி யலி ல்   அனு ஷ்கா   இணை ந்தா ர் .   இந்த   ப டம்   அனு ஷ்கா    மார்க் கெட் டை   உச்சத் திற் கு   கொண் டு   சென்ற து.

 

 

அதன்  பின்   இவர்   மு ன்ன ணி    நடி கர்க ள்   படத் தில்   நடி த்து   பிர பல   நடி கை யாக   இரு ந்து   வந்தா ர் .   ராம கிருஷ் ணா   இயக் கிய   இந்த   படத் தில்  மு த லில்     நடி க்க   வந் தது   அனு ஷ்கா   கிடை யா தாம் .   மற்றொ ரு   நடி கை  தானாம்.  அந்த   நடிகை   மலை யாள   நடி கை   மம் தா   மோக ன்  தாஸ்   தான்.

 

 

அவர் தான்   மு தலில்   ஒப்பந் த மாகி    இருந் திருக் கி றார்  . ஆனா ல்   திடீ ரென  விலகி   விட் டாரா ம் .   அத னால்  தான்   அனுஷ் கா   பட த்தில்   நடி க்க   வந் தா ராம்.  ம ம்தா   செய் தது    மிகப் பெரிய   தவ று   என   இய க்கு னர்   எஸ் எஸ்   ராஜம வுலி   கூட கூறி   இரு க்கி றார்.

 

 

இவரே   பெரி ய   படத் தை   தயா ரிப்ப தா ல்   படத் தை    எடுத் து   முடிக் க   முடி யாது    என   மேனே ஜர்   சொ ன்ன தைக்   கே ட்டு   அந்த   முடி வை   எடு த்து   விட் டேன்   என  மம்தா கூறி   இரு ந்தா ராம்  .  ஆ னால்   அனு ஷ்கா   இத னை   ச ரி யாக  பய ன்ப டுத்தி  கொண் டார்.

 

 

அதன் பின்   முன்ன ணி    ந டிகை யாக   வலம்   வ ந் தார்  .  தற் போது   வரை   அருந் ததி   படம்   பல ருக்கு ம்   ஃ பேவ ரிட்   பட மாக   இரு ந்து   வருகி றது .  இந்த   த கவல்   தற்போது   இணை யத்தில்    பரவி   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.