ஈர மான ரோ ஜா வே சீரி யல் பிரி யாவா இது .!! சீரி யலில் மட் டும் தான் குடும் பப் பாங் கான பெண் ணா .? நிஜத் தில் இவ்வ ளவு கிளா மரா.!

0

விஜய்   டிவியி ல்   ஒளிப ரப்பா கும்   முக்கி ய   சீரிய லில்  ஒன் று  தான்   ஈர மான   ரோஜா வே  2  .  இந்த   தொட ரில்    இவ ருக்  கென    என மிகப்   பெரி ய    ரசி கர்   கூட்ட மும்    இரு ந்து   வந்தி ருக் கிற து  .  அதில்   இர ண்டு   கதா நாய கிக ளில்   ஒருவ ராக   நடி த்து   வரு பவர்  தான்   சுவா தி  கொ ண்டே.

 

 

இந்த   சீரிய ல்   மூலம்   இவரு க்கு   அதிக   ரசி கர் கள்   கி டைத்தி ருக்கி றார் கள்  . இந்த   சீரிய லில்   மிகவு ம்   குடும் ப    பாங் கான   பெண் ணா  க   இவர்   நடி த்திருப் பார் .   இத ற்கு   முன் னர்   க  ன்னட   சீரி யல் களில்   நடி த்து    வந் தார்.

 

 

அதன்  பின்   தான்   தமி ழில்   இந்த   சீரி யலி ல்   நடி த்து   வருகி றா ர் .  இவரை    சாதா ரண மாக   சீரி யல் களில்   பார்ப் பவர்க ளு க்கு   மிக வும்   கு  டும்ப    பாங் கான  பெண் ணாக    நடி த்து   வந் து   இரு க்கி றா ர்.

 

 

ஆனா ல்   நிஜ   வாழ் க்கை யில்   அப்ப டி   கிடை யாவே   கி டையா து .    நிஜத் தில்   இவர்    கிளா மர்   காட் ட   சற்று ம்   தயங் கிய து   கிடை யாது  . இவர்   இணை யத் தில்  வெளி யிடும்   புகைப் பட ங்கள்   மிக வும்   சேலை யில்   கூட   மிகவு ம்   கிளாம  ராக   தான்  இவர்   புகை ப்ப டங்க  ளை   பதிவு   செ ய்து   வந்  து   கொ ண்டிரு க்கிறா ர்.

 

 

இவ ரது   புகைப் படங்க ளை   பார்த் த   பல ரும்   ஈ ரமான   ரோ ஜாவே   ப்ரி யா   கதா பாத்தி ரத் தில்   நடிப் பவ ரா   இவர்   என் றெல் லாம்   ஆச்சர் யப ட்டு    இ  ருக்  கிறார் கள்  . அந்த  அளவி ற்கு   சீரி யலி லும்   நிஜ த்தி லும்   இவர்   வித்தி யாசப் பட்டு   இருக் கிறார் .

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.