சற் று முன் சிகி ச்சை பல னின்றி பிர பல நடி கர் மர ணம் .!! திரை த்துறை யில் மீண் டும் அதிர் ச்சி .!! வரு த்த த்தில் ரசி கர் கள்.!!

0

சினிமா  துறை யில்   அண் மைக்கா ல மாக   மர ண   செய் திக ள்     வந் து   கொ ண்டே   தான்   இ ருக்கிற து .  இது   திரை   துறை யில்   பல ரை யும்   அதி ர்ச்சி க்கு   உள் ளாகி   இருக் கிறது .  சமீ பத்தி ல்    மயி ல்சா மி   கால மா னார்.

 

 

அதை   தொ டர்ந் து   தற் போது   ஒரு   பிர பல   நடிக ரும்   உயி ரிழந் திரு க்கி றார்.  தொ லைக் கா ட்சி   நிக ழ்ச் சி   மூலம்   தன் னு டைய   நடிப் பு     பயணத் தை   தொட ங்கி யவர்  தான்   ஒரி சா   நடி கர்    பிந் து   நந் தா .

 

 

1996  ஆம்   ஆண் டு  சினி மா வில்   நுழை ந் தவர்   இவர்.  60க் கும்   மேற்ப ட்ட   திரைப் படங்க ளில்   நடித் திருக்கி றா ர்  .  எதா ர்த்தமா ன   நடிப் பை   வெ ளிப்படு த்தி   ரசிகர் களை   கவ ர்ந்த வர்   இ வர் .    48   வயதா கும்   இவ ர்   கலந் து  சில   வ ருட ங்களா கவே   கல்லீ ரல்   பாதி ப்பு   பிரச்ச னை   அவதி ப்ப ட்டு   வந்து   கொ ண்டி ருக் கிறார்.

 

 

சிகி ச்சை   பெ ற்று  வந்து   கொ ண்டிருந்த வர்   கல் லீரல்  தான ம்   கிடை த்தா ல்  பிழை க்க   வாய் ப்பு   இருப் பதா க   மருத்து வர்க ள்   கூறியி ருக்கி ன்ற னர்.  இவரு டைய   குடு ம்ப   நண் பர்   ஒருவ ரும்   கல் லீரல்   தா ன ம்   கொ டுப்ப தாக   முன் வந்திரு க்கி றார்  .  க டந்த  வார ம்   அறு வை   சிகி ச் சை   நடந் திருக் கிற து.

 

 

இந்த   நி லை யில்   இவர்   மூச் சு   திண றல்   கா ரண மாக   சி கிச் சை  பலனி ன்றி   உயி ரி ழந்திருக் கிறார்  . இவரு டைய   மர ணம்   ரசிகர் கள்  மற் றும்  குடு ம்பத்தி னரை   சோக த்தில்   உள் ளாக்கி   இரு க்கி றது  .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.