சூர் யாவை படம் பார் க்க சீ ரிய காளை .!! என்ன செய் வது என்று தெரி யாமல் திண றிய வெ ற்றி மாறன் .!! வாடி வாசல் தொடங் காத தற்கு உண் மை கார ணம் இது தான்.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   ந டிகர்   சூர் யா  . இவர்   தற் போது   இயக் கு னர்   சிவா   இய க்க த்தி ல்   புதிய  தி ரைப்பட த்தில்   நடி த்து   வரு கிறார் .  இந்த படம்  மிகவு ம்   பிரம் மா ண்டமா க   உரு வாகி   வருகி றது .  தற் போது   படம்   500   கோ டி   பிசி னஸ்   செய் திருப் பதா க   சொ ல்லப் படுகி றது.

 

 

இந்த   நிலை யில்  பலரு ம்   எதிர்பா ர்க்கு ம்   ஒரு  படம்   என் றால்   அது  வா டி வாசல்   திரை ப்படம்  தான்  . அந்த   திரை ப்பட த்தை   இயக் கு னர்   வெ ற்றிமா றன்   இய க்க   இரு க்கி றார்  .  வெற் றிமா றன்   சூர் யா   கூட்ட ணி யில்   இந்த   திரை ப் படம்   உரு வாகி றதால்   படத் தின்   மீது   பெ ரிய   எதிர் பார் ப்பு    இரு ந்து   வருகி றது.

 

 

ஆ னால்   படம்   தள் ளி   போ ய்க்   கொ ண்டே   இரு க்கி றது .  வெற்றி மாறனு ம்   தற் போது   விடு தலை   திரை ப்படத் தை   முடித் து  விட்டு   ரிலீசு க்கு   தயா ராக   இருக் கிறார்  .  ஆனா ல்   சூ ர்யா   தற் போது  சி வா   படத் தை   முடி த்த   பாடு   கி டை யாது.  இத னால்   இருவ ரும்   இணை யா மல்    தள்ளி   போய் க் கொ ண்டே    இருக் கிறது.

 

 

இத னால்   ரசி கர் கள்   பெரி ய   ஏ மா  ற்றத்தி ல்   இரு ந்து   வ ருகின் ற னர் . ஆனா ல்   இதற் கு   மற் றொரு   கார ணம்    சொல் லப்ப ட்டு   இருக் கி றது  . வாடி வாசல்   படத் தின்   முதல்  நாள்   ஸ்டி ல்களு க் காக   காளை மாடு  ஒன்று   வர   வைக்க ப்ப ட்டு   இருக் கிறது.     அது   சீறிப் பா யும்   காளை யாக   இரு ந்து   இரு க்கி றது.

 

 

இந்த   காளை   பட   ந  டிகர்   ஒ  ருவ ரின்   கையை   பதம்    பார்த் துவி ட்டதா ம்.  அது   மட்டு ம்   இல்லா மல்  நடி கர்   சூ ர்யா வை யும்   முட் டுவ தற்கு   துரத் திய தாம் .  இப் படி   இருக் கை யில்   படபி டிப்பை   தொட ங்கு வதற் கு   மிகவு ம்   க டினம்   என  இயக் குனர்   முடி வு   செ ய்து   தான்   நிறு த்தி   வை த்தி ருக்கி றார்  .

 

 

 

மே லும்   படத் தில்   காளை யுடன்   தான்   சூர்யா க்கு   அதுக   காட் சிகள்    இரு க்கிற தாம் .  அத னால்   காளை யை   இ ன்னும்   த யார்   செய் ய   சொல் லி   தான்   படம்  தொட ங்க ப்படா மல்   இருக் கிற தாம்.   இது தான்    உண் மை யான   கார ணம்   என   தற் போது   தகவ ல்   வெளி யா கியி ருக்கி றது.

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.