சூ ர்யா குடு ம்பத் தில் விரி சலா .? பெற் றோ ரை பிரி ந்து மும்பை யில் ஜோ திகா வுடன் தனி யாக குடி யேறிய சூ ர்யா .!! உண்மை யை போ ட்டு உடை த்த பிரப லம்.!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடி கர்   சூர் யா .  இவர்   த  ற்போது   சிவா   இய க்கத் தில்   புதிய   தி ரைப்பட த்தி ல்   நடி த்து   வரு கி றார் .  இந்த   பட ம்   பத்து   மொழி களில்   வெளி யா  க   இரு ப்பதா க வும்   தற் போது  500   கோடி களை   பிசி னஸ்   செய்து   விட் டதாக வும்   சொ ல்ல ப்படு கிறது.

 

 

இவரு டைய   கு டும்பம்    கலை   குடும் பம்   என்று   தான்   சொ ல்ல   வேண் டும்.   இவரு டைய   அப்பா   சிவக் குமா ர்   பழம்பெ றும்   நடிக ராக   இரு ந்து   வரு கிறார்.  அவரு டைய   தம் பி   கா ர்த் தியும்   பிரப ல   நடி கர்   தான்   .  இந்த   நி லையில்   இவர் கள்   ஒரே   கூட் டு   குடும் பமா க   வாழ் ந்து   வரு கின் றனர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   நடி கர்   சூர் யா   தற் போது   தனது   பெற் றோ ரை   பிரி ந்து   தனி யாக   வாழ் ந்து   வருவ தாக    பயில் வான்   ரங்க நாத ன்   குண் டை   தூக் கி   போ ட்டு   இரு க்கி றார்.    சூர் யா   ஜோதி கா  கா தல்   திரும ணம்   செய் து   கொ ண்டன ர் .

 

 

அந்த   திரு மணத் தின்   போது   சிவ குமார்   ஜோ  திகா   சினிமா வில்   ந டிக்க   கூ டாது   எனக்   கூறியி ரு ந்தா ராம்  .  அத னால்   நடிக் காமல்   இ ருந்து   வந் தார்  ஜோ திகா  .   ஆனா ல்   தற்போ து   சமீப  கால மாக   சில   படங் களில்   நடி த்து   வருகி றார்.  அது வும்   நல்ல   கதை   அம் சம்   கொ ண்ட   படங்க ளை   தேர்ந் தெடு த்து   ந டிக் கிறார். 

 

 

இந்த   நிலை யில்   இது   சிவகு மாரு க்கு   தற் போதும்  பிடிக்  கவி ல்லை யாம்  .  மேலும்   சூர் யா   நடி ப்பு   மட் டும்  இன்றி   மு ம்பை   வி மான   நிலை ய   பார்க் கிங்  மற் றும்   மும் பை யில்   அடுக் குமா டி   கட்டி டங் கள்   என   மும்பை யில்  பல   பிசின ஸ்கள்   செ ய்து   வரு கிறாரா ம்  .

 

 

குடு ம்ப   பிரச்ச னை யால்   தற் போது   மும் பையி ல்   ஒரு   புதிய   வீடு   ஒன் றை   வா ங்கி   தனது   குடும் பத்து டன்   அங்கு   குடியே றி   விட் டார்  என   சொல் லப் படுகி றது.  இந்த   விஷய ம்   சிவ குமா ருக்கு   சுத் தமாக   பிடி க்கவில் லையா ம் .   பயி ல்வான்  இப் படி   கூறி யது  தற்  போது   இணை யத் தில்   வைர லாகி   வரு கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.