23 வருஷ மாக அதை ப் பற்றி நான் கவ லைப் ப டவே இல் லை. !! ஆனா ல் தற் போது மிக வும் ஏக்க மாக இருக் கிறது .!! மிக வும் உரு க்க மாக பே சிய இய க்கு னர் செல்வ ராக வன் .!! எதைச் சொ ல்கி றார் தெரி யுமா.?

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல  இயக் குன ரா க   இரு ப்ப வர்   தான்   இயக் கு னர்   செல்வ ராக வன் .  துள்ளு வதோ   இள மை   என்ற  திரை ப்படத் தின்   மூ லம்   தமிழ்   சினிமா வுக்கு   இய க்குன ரா க   அறிமு கமா னார் .   அதை   தொ டர்ந் து   பல   வெ  ற்றி  திரை ப்பட ங்களை    கொடு த்தி ருக்கி றார்.

 

 

இப் படி   தொ டர்ந்து   இவர்   படத் தில்   ந டித்து   முன் னணி   நடி கராக   இரு ந்து   வருப வர்   அவரு டைய   தம்பி   நடி க ர்   தனுஷ் .     கடை சி யாக   இவர்  கள்    நானே  வரு வேன்   என்ற    திரைப் படத் தில்   இ ணைந்தி ருந்த னர்  . அந்த   படம்   ஓர ள வுக் கு   நல்ல   வெ ற்றி யை   கொ டுத் தது. 

 

 

அதை   தொட ர்ந்து   தனு ஷ்   அடுத்தடு த்த    படங் க ளில்   நடித்து    வருகி றார்  .  செல்வ ராக வன்   கடை சியாக   பகா சுரன்  என்ற  சர்ச் சை   திரை ப்படத் தில்   முக் கிய   க தாபா த்தி ரத்தி ல்   நடித்தி ருந் தார் .  இவர்   சமீப கால மாக    நடி ப்பில்   அதிக   கவ னம்   செலுத் தி   வருகி றா ர்.

 

 

இந்த   நி லையில்   இவ ர்   அவ்வ ப் போது   இணை யத் தில்   சில   கருத்து க்க ளை     கூறி  வ ரு வார்  . அதில்   தற் போது    ந ண்பர் களை   மட் டும்   இழ ந்து   விடா தீர்கள் .   என க்கு   நண்ப ர்க ளே   கிடை யாது .   23   வருட ங்களா க   வேலை யை   தவிர   எதை யும்  நான்  யோ  சித்த தில்லை .

 

 

இன்று   நண்பர் களு டன்   பல ரும்     இருப்ப தை   பார் க்கும்   பொ ழுது   பொறா மையாக   உள் ளது .   எங் கு   போய்   நட் பை   தேடு வேன்   என   மி கவும்   உரு க்க மாக   பதிவு   ஒன் றை  ப திவு   செய்தி ருக்கி றார்  .

 

 

இத ற்கு  பல ரும்   அவ ருக்கு   ஆறு தல்க ளை   கூறி   வ ருகி ன்ற னர் .   நடிக ராக   இரு ந்து   கொ ண்டு   இவ ரே  இப்ப  டி   வரு த்தப்ப டுகி றார்   என   தற் போது   இணை யத்தி ல்   பலரு ம்   பேசி   வரு கிறா ர்கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.