இ தோடு எல் லாத் தையும் நிறு த்திக் கோங்க. !! இல்லை ன்னா லியோ படம் பாபா போல் ஆகி விடும் .!! பப்ளி சி ட்டி காக லோ கேஷ் செய் யும் மட்ட மான வேலை.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   தவி ர்க்க   முடி யாத   இயக்கு னரா க   இரு ப்ப வர்   லோ கேஷ்   கனக ராஜ் .   இவர்   தற் போது   இந் தி ய   அளவி ல்   மு ன்னணி   இய க்குன ராக   இரு ந்து   வருகி றா ர் .   பல   பாலி வுட்   பிரப லங்க ள்     இவர்   படத் தில்   நடி க்க    விரு ப்பம்   தெரி வித் திருக்கி ன்ற னர்.

 

 

மே லும்  மிகக்   குறுகி ய   காலத் திலே யே   மிக ப் பெரிய   நட்சத் தி ர   அந் தஸ் தை   பெ ற்று   விட் டார்   .    தொடர்  வெற் றிக ளை   தொ டர்ந் து   தற்போ து   விஜ ய்யுட ன்   லியோ   திரை ப்பட த்தில்   இணை ந்து   இரு க்கி றார் .   இந்த   பட த்தின்   மீதும்   பெரிய   எதி ர்பார் ப்பு   இருந் து   வருகி றது.

 

 

 

இவர்   யுனிவ ர்ஸ்   ஒன் றை   உ ருவாக் கி   இருப் பதால்   லி யோ   படம்   அதி ல்   இணை யுமா   என   பல   ரசி கர் கள்   கேட்டு    வரு கிறார் கள்  .  மே லும்   இத னை   ஹாலி வுட்   ரேஞ்சு க்கு   பல   ரசிகர்க ளும்   பே சி   வருகி றார் கள்.   ஒவ்வொ ரு வரும்   இஷ் டத்தி ற்கு   ஒரு   க  தை யை   சொ ல்லி   வருகி றா ர்கள்.

 

 

இது  அதில்   இணை கிறது   இதி ல்   இணை கிறது   என  கூறி   வருகிறா ர்க ள் .  சாதா ரணமா க   விட்டா லே   படம்   வெ ற்றி   பெ றும்   என் பது   உ றுதி  .  இந்த   அளவி ற்கு   இவர்   படங் களு க்கு   பெரி  ய   எதிர் பார்ப் பு   உரு வாக   காரண ம்   லோகே ஷ்   கன கராஜ்  தான்  .  இவர்   இதற் காக   பெரி ய   ராஜத ந்திரங் களை   செ ய்து   வருவ தாக   சொ ல்ல ப்படு கிறது .

 

 

அதா வது   படத் தின்  மீ து   எதிர் பார்ப் பை   உரு வாக்க   இவ ரே   தன்   உத வி இயக் குனர்க ளை   வைத் து   ஏதோ  ஒரு   பு  ரளியை   கிள ப்பி   விடுகி றார்   என  குற்றச் சாட்டு   தற் போது   வைக்க ப்ப டுகி றது .  அதா வது   புகை ப்படங் கள்   போ ன்று   ஏதா வது  ஒரு   விஷயத் தை  இவர்  தான்   அடிக் கடி   வெளி யிட   சொ ல்லி    எதிர் பார்ப் பில்    வைத் திருக் கிறா ர் .

 

 

இதே போல  தான்   ரஜினி யின்   பாபா    படம்    பெ ரிய   எதிர்பா ர்ப் பு   ம த்தி யில்   வெளி யானது .  ஆனா ல்   பிளா ப்  பான து  .  அதே போல்    படம்   சுமா ராக   அமை ந்தால்   அவ்வள வு  தான்   என   தற்போ து     ரசிக ர்கள்   எச்ச ரித்து   வரு கின்ற னர்.   இந்த   தக வல்   த ற்போ  து   இணை யத் தில்   வைரலா கி   கொ ண்டிரு க்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.