இள ம் பெண் புகை ப்ப டத்தி ற்கு ஃபோன் நம் பரை பகி ர்ந்த ந டிகர் மாரி மு த்து .!! வெளி யான ஆ டியோ வை கே ட்டு உண் மையா ன பூம ர் அங் கிள் இவர் தான் என க லாய்க் கும் ர சிகர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மா வில்   நடி ப்பு  ,  இயக் கம்   என   பன்மு கத்த ன்மை   கொண் டிரு ப்பவர்   தான்   நடிக ர்   மாரி முத்து  . இவர்  தற் போது   சன்   டிவி யில்   ஒளி பரப் பாகு ம்    எதிர் நீச் சல்   என்ற   சீரி யலில்   நடி த்து   வ ருகி றார் .   இந்த   சீ ரியல்   மூலம்  தான்   இவர்   பெ ரிய   அளவி ற் கு   மக்க ள்   மத்தி யில்   பிரப ல மாகி     இருக் கி றார்.

 

 

சமீபத் தில்   இவர்  சில   சர்ச் சையி ல்   சி க்கி   இரு க்கி றார்  . அதா வது   சமீப த்தில்   இவரி டம்   ஆபா ச     கன் டென் ட்   பதிவி டும்    ஒரு  பெண்    நான்   உங்க ளு க்கு   போன்   செய்ய லா மா   என   பதிவி ட்டு   இரு க்கி றார் .   அத ற்கு   மாரி முத் துவும்  எ ஸ்   என்று   கூறி  தன்   போன்   நம் பரை யும்   அதி ல்   ப கிர்ந்தி ருக் கிறார்.

 

 

இதை   பா ர்த்த   பலர்   ஏற்க னவே  இவ  ரை   பூமர்   அங் கிள்   என  கலா ய் த்து   வரும்   நிலை யில்   பெண் க ளின்   பு கைப்பட த் திற் கு   நம்பர்   கே ட்கும்   நீ   வச னம்   பேசு கிறாயா   என் றெ ல்லா ம்   இவ ரை   கலா ய்த் து   தள் ளி   இரு ந்த னர்.    இது   குறித் து   தற் போது   மாரிமு த்து வின்   மக ன்   விளக் கம்   கொடு த்திரு க் கிறார்.

 

 

 

அதா வது   என்   தந்தை யின்   தொ லைபே சி   எண்   பலரி டம்   இருக் கிற து .  சிலர்   அதை   தவறு தலா க   பயன் படுத் தி   விடுகி றார் கள்  என்று   தெரி வித்தி ருக்கி றார்.  அதை   தொ ட ர்ந்து   அதன் பின்  அது   டெ லிட்   செய்ய ப்பட்டிரு க்கி றது   என்று  கூறி னார்.

 

 

 

அதன் பின்   மாரி முத்து   அளி த்த   பேட்டி யில்   ஆம்  அந் த   பெண் ணுக் கு   நான்   நம் பர்   கொ டுத் தேன் .   இய க்குன ராக   இருக் கும்   நான்   நம்ப ர்   கொ டுக்க க்   கூடா தா  ?  அதற் கு   எ  னக்கு   உரி மை   கிடை யா தா ?   அந்த பெண்   கேட்ட தால்   கொ டுத் தேன்  . ஆனா ல்   அந் த   பெ ண்   இவ ர்   கிடை யாது.

 

 

சிலர்   வேண் டுமெ ன்றே   இதை  உரு வா க்கி   எ ன்னை   அவமா னம்   செய்  கிறா ர்கள்   என்று  தெரிவி  த்திரு க்கி றார்  . இ தன்  மூலம்   தான்  அது  போ ன்ற   செய்ய வில்லை   என   மாரி முத்து    கூறி   வரு கி றார்  .  ஆனால்  இ வர்   உ  ண் மையி லே யே   பூமர்  அங் கிள்   தான்   என  இ ணை யத்தில்   பல ரும்   கலாய் த்து   வருகி றா ர்கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.