சும் மா ஒரு கேள் வி கேட் டு என் உயி ரை வா ங்கா தீங்க .!! திடீ ரென ரசிக ரின் கே ள்வி க்கு கோ பப் பட்ட நடி கை .!! என்ன வாக இருக் கும்.!

0

தமிழ்   சினி மா வின்  பிர பல   நடிகை யா க   இருப்ப வர் தான்   நடி கை   ஓவி யா .  இவர்  ஒரு   மலை யாள   நடி கை  .  தமிழி ல்   களவா ணி   படத் தின்   மூலம்   கதாநா யகி யாக   அறி முகமா னார் .   இத னால்   இவரு க்கு   அடு த்த டுத்த  பட   வாய் ப்பு கள்   குவி ந்தது.

 

 

முத்து க்கு   முத்தா க  ,  கல கல ப்பு ,   சில் லுனு   ஒரு   சந்தி ப்பு  ,   மத யானை   கூ ட்டம்    போ ன்ற   அடு த்தடு த்த    திரைப் படங் களி ல்   நடி த்தா ர் .   ஆ னால்  அந்த   திரை ப்படங்க ள்   வெற் றி   கொ டுக் காத தால்   இவரு க்கு   வாய் ப் புக ள்   குறை ய   தொட ங்கி யது.

 

 

அத னால்   இவர்  சமூக   வலை தளங்க ளில்   க வர் ச்சி யான   புகை ப்படங் களை  பதிவு   செ ய்து   வந்து   கொண் டிரு க்கி றார்  .  அந்த   சமயத் தில்   இ வரு க்கு    பிக் பாஸ்   வா ய்ப்பு   அமை ந்த து  .  இவர்   அதில்   வெற் றி   பெற வில் லை   என் றா லும்   இவரு க்கு  தான்  அந்த   சமய த்தில்    பெரி ய   ரசி கர்   கூட் டம்   உரு வான து.

 

 

பின்   90  எம் எல்    படத் தில்   நடி த்தி ருந் தார்  .  இந்த   ப டம்    சர்ச் சை   பட மாக   அமை ந் தது .   அதன் பின்   வாய்ப் பு கள்   கி டைக் காம ல்   தற் போது   தான்   தொ டர்ந் து   சில   படங் களி ல்   கமிட் டாகி   இரு க்கி றார் .  இத னால்   மீண் டும்   பழை ய   நிலை க்கு   திரும் பு  வார்   என் று   பலரு ம்   எதி ர்பார் த்துக்   கொண் டிருக் கின் றனர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   சமீ பத் தில்   இவர்  ரசி கர்க ளுட ன்   கலந்து ரை யாடல்   மேற் கொண் டார்  . அதில்  ஒரு   ரசி கர்   உங்க ளுக்  கு   எப் போது   திரு மண ம்   என    கே ள்வி   எழுப்பி யிருந் தார் .   இத ற்கு   கோப ப்பட் ட   ஓவி யா   நான்   திரும ணம்   செ ய்து   கொள் ள   போவ தில் லை .

 

 

ஏன்  இந்த   கேள் வி யை   திரும் பத்   தி ரும்ப   கே ட் டு    உயி ரை   வாங் குகி றீர்கள்  என   பதில்   அளித் து   இருக் கிறார் கள்  .  இதன்  மூ லம்   இவர்   திருமண ம்   கிடை யாது   என்ப தோ டு   தொல் லை   செய் ய   வேண் டாம்   என்று   பாவ மாக   பே சியிரு க்கி றார்  .  இது    இ ணையத் தில்   வைர லா கி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.