திரு மண த்தி ற்கு பின் அடி மேல் அடி வாங் கும் நயன் தாரா .!! விக் னேஷ் சிவ னை தொ டர் ந்து இர ண்டு பட ங்கள் இருந் து நீக் கப்ப ட்ட நயன் தாரா .!! 20 கோடி நஷ் டமா.?

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடி கை    நய ன்தா ரா .  இவர்   த னது   காத லர்   விக்னே ஷ்    சிவ னை   க டந்த   வரு டம்   திரு மணம்   செ ய்து   கொ ண்டா ர் .   திரு மண மான   பின்பு  இவர்   பல   பிரச்ச னைக ளை   சந்தி த்து   வருகி றார்.

 

 

குறிப் பாக   திரு மண மான   சில   மாத ங்களி லே யே   வாட கை த்தாய்  மூல மாக   இரட் டை   குழந் தை யை   பெற் று   பெரு ம்   சர்ச் சையி ல்   சிக்கி யிருந் தனர்.  அதை த்   தொ டர் ந்து   தற் போது   விக்னே ஷ்   சிவ ன்   அஜித் தின்   படத் திலிரு ந்து   வில க்கப் பட் டார் .   இது வும்   பெ ரிய   அள வி ல்   பேச ப்ப ட்டது.

 

 

 

இந்த   நிலை யில்   தற் போது   மீ ண்டும்    மீண் டும்   நய ன்தா ரா   அடி   வா ங்கிக்   கொண் டே   இரு க்கி றார்  .  அதா வது   திரு மணத்தி ற்கு   முன்   இவர்   நடிக் கும்   படங் கள்   பெ ரிய   அளவி ல்   வெற்றி யை   கொடு த்து   வந்த து .   ஆனா ல்    சமீப த்தில்   நயன் தாரா   படங் கள்   தோ ல்வி    பட ங்க ளாக   அமை ந்து   வ ருகி றது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   பு திதாக   மற் றொரு   பெரி ய   பிர ச்ச னை   வந்தி ருக் கிறது.  அதா வது   நய ன்தா ரா   பிர பல   தயாரிப் பாளரி ன்   தயாரி ப்பி ல்   இர ண்டு   பட ங்க ளில்   கமிட் டாகி   இரு ந்தா ர் .  பிறகு  20   கோடி  வரை   சம்ப ள மாக   பேச ப்பட் டு   இரு ந்த   நிலை யில்   அதற் கான   முன்   தொ கை யும்   கொ டுக்கப் பட்டி ருந் தது.

 

 

ஆ னால்   த ற்போது   இந் த   இரண் டு      பட த்தி லும்   நயன் தாரா    கால் ஷீட்   கொடு க்க   முடி யா மல்   தள் ளி ப்   போ ய்க்   கொண் டே   இருந் திரு க்கி றது .  இத னால்   நயன் தாரா வை   இந்த   பட த்தில்   இ ருந்து   தயா ரிப்பா ளர்   நீக்கி விட் டாரா ம்.    தான்  கொடு த்த    பண த்தை யும்   திருப் பிக்   வா ங்கி   விட்டா ரா ம்.

 

 

இந்த  இரண் டு   படங் களு ம்   கை  நழுவி   20   கோடி   வரை   நஷ் டம்   என்று   சொல் லப்படு கிறது .  தொட ர்ந் து   பல   அடி கள்   விக் னேஷ்  மற் றும்   நயன் தாரா  வாங் கிக்   கொண்டி ருக்கி றார் கள்  .  இத ற்கு  எ ன்ன  தான்   தீர் வு   என   தெரி யாம ல்   தற் போது   புல ம்பி   வருகி றார் கள்  .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.