அந் தப் படத் தில் நடிக் கும் அளவி ற்கு வடி வேலு ஒரு மக்கு .!! ஆ னால் என் படத் தில் நடிக் க வி ல்லை .!! திடீ ரென வடி வே லுவை திட்டி வீ டியோ வை வெளி யிட்ட பிரப லம்.!!

0

தமிழ்  சினி மாவி ன்   பிர பல   நகை ச் சுவை   நடிகரா க   இரு ந்த வர்   தான்   நடிக ர்   வடி வேலு .   இவ ருக்கு   ஒரு   பெ ரிய   ரசி கர்   கூட் டமே    இருந் தது  .  ஆனா ல்   இவர்   இடை யில்   செ ய்த   சில   பிரச் சனை   காரண மாக   ரெட்  கா ர்ட்    வாங் கி   படங்க ளில்   நடி க்கா மல்   இருந் து   வந் தார்.

 

 

தற் போது   சில   வருட ங்களு க்கு   பி றகு   அந்த   தடை   நீங் கி   மீண்டு ம்   பட ங்க ளில்   நடி க்க   தொட ங் கி   விட் டார் .   இவரு டை ய   வரு கையை   பதிவு   செ ய்யும்   வித மாக   நாய் சேகர்   ரிட்ட ன்ஸ்   படத் தில்   ஹீரோ வாக   நடி த் தார் .   மே லும்   சி ல   முக் கிய    பட ங்க ளில்   நகை ச்சு வை   கதாபா த்திரங் களி ல்   நடி த்து   வந் தார்.

 

 

ஆனா ல்   பெ ரிய   எதிர் பார் ப்பு   மத்தி யில்   வெளி யான   நாய்   சேகர்   தி ரைப்ப டம்   பெரும்   தோ ல்வி யை    சந் தித்த து  .   இந்த   நிலை யில்   நடிக ர்   ம ற்றும்   இயக் குனரா ன   மாரிமுத் து   சமீப த்திய   பேட் டி   ஒன் று   நடிகர்   வடி வேலு   குறித் து   சில  விஷய ங்க ளை   பேசி   இரு க்கி றார்.

 

 

அதா வது   வடி வேலு   ஒரு   காலக ட்டத் தில்   த மிழ்   சினி மாவின்   மு க்கிய   நகை ச்சுவை   நடிகரா க வும்   பல   ரசிகர் களை   வை த்திரு  ந்தார்.    அவர் சில   காலம்    நடிக் க வில்லை   என் றாலு ம்   அந்த   சமய த்தில்   தான்  மீம்   கிரியே  ட்டர்க ள்   இவ ரை   பயன் படுத் தி   இவ ரை   மீண்டு ம்   பிரபல ப்படுத் தினா ர்  .

 

 

ஆ னால்   இந்த   தருண த் தில்   கம் பேக்   கொ டுத்த   வடி வேலு   மி கவும்   மக்கு த்தன மாக   நாய்   சே கர்   பட த்தில்   நடித் திருந் தார்  .  அந் த    அ  ளவிற்கு   அவர்   மக் காக   மாறி விட் டார் .   நா னும்   வடிவே லுவி டம்   ஒரு   கதை யை   கூறி யிருந் தேன் .

 

ஒரு   பாட்டி க்கு ம்   பேரனு க்கு ம்   இடை யேயா ன   பா சம்   சம்ப ந்தப் பட்ட   கதை க்களத் தில்   நகைச் சுவை யாக   அந்த படம்   அமை ந்திரு ந்த து  .  ஆனா ல்   வ டிவேலு   என்   படத் தில்   சம்ப ளத் தை   கார ணம்   கா ட்டி   நடி க்க   மறு த்து   விட் டார் . இவர்  கூறி யது   தற் போது   இணை யத் தில்   வை ரலா கி   கொண்டி ரு க்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.