குக் வித் கோ மாளி நிக ழ்ச்சி யில் இரு ந்து மணி மேக லை விலக கார ணமே இது தான் .!! வெளி யான தகவ லால் ஷாக் காண ரசி கர் கள்.!!

0

விஜய்  டிவி யின்   பிர பல   நிக ழ்ச்சி   குக் வித்   கோமா ளி.   இது   மூ ன்று   சீசன் களை   நிறை வடை ந்து   தற் போது   நான் காவ து    சீ சன்   தொ டங் கியி ரு க்கிறது  .  இது வும்   வெற் றிகர மாக   நட ந்து   வரு கிறது  .  மற்ற   சீசன் களை   போ ல்   இந்த   சீச னிலும்   நகை ச்சுவை க்கு    பஞ் சம்   இல் லாம ல்   இருந் து   வருகி றது.

 

 

முந் தைய   சீசனி ல்   பிர பல  மாக   இரு ந்த   பாலா   இந்த   சீ சனி ல்   கல ந்து   கொள்ள வி  ல்லை .   அதே   போல்   சிவா ங்கி யும்    குக் காக   கலந் து   கொ ண் டார்  . அத னால்   புகழ்  ,   குரே சி   மற்று ம்   மணி மேக லை   தான்   முந் தைய   சீசன்   கோமா ளியா க   இரு ந்து   வருகி ன்ற னர்  .

 

 

இந்த   நிலை யில்   நே ற்று   திடீ ரென   மணி மேகலை  தான்  இனி   இந்த   நிகழ்ச் சியில்   கல ந்து    கொ ள்ள   மாட் டே ன்   எ ன   அறி வித்திருந் தார் .   அத ற்கான   காரண த்தை   அவ ர்   எங் கும்   கூறவி ல்லை  .  அத னால்   தற் போது   பல   காரண ங்கள்   சொல் லப்ப ட்டு   வரு கிறது  .

 

 

அதில்   ஒன் றாக   அதா வது  இவ ர்   நேற் று   இத னை   அறிவி க் கும்   பொ ழுது   மக்களு க்கு   நன் றி   சொ ல்வ தோடு   ம  ட்டும்   நிறு த்தி க்   கொ ண்டா ர் .  அந்த  நிக ழ்ச்சி   மற் றும்   இய க்குன ருக்கு   நன் றி   சொல் லவி ல்லை  .  அ தனால்   அந்த   நிகழ் ச்சி   ஏற்பா ட்டா ளரு க்கு ம்   இ  வரு க்கும்    பிரச் சனை .

 

 

அத னால்  தான்   இவர்   வில கி   விட் டார்   என்று   தற் போது   சொல் லப்ப டுகி றது.   அந்த   நிக ழ்ச்சி யின்   இயக் குன ர்  இவரு க்கு   கமெ ண்ட்   செய்த தாக வும்  அதற் கு   இவர்   வெறு ம்   ந ன்றி   மட் டும்   கூறி யதாக வும்   இத னால்   ஏதோ   பெ ரிய   பிரச் சனை   உள் ளே   ந  டந் திருக் கிற து   என  கூறி  வரு கிறார் கள். 

 

 

அது வும்   உண் மை   போல்  தான்   தெ ரி கிறது.     மே லும்   மணி மேக லை   ஒரு   முக் கிய   கோமா ளியாக   இரு ப்ப தால்   இவ ரை   பல ரும்   மிஸ்   செய் வா ர்கள்  எ ன்பது   உறு தி  .  இந் த   தகவ ல்   தற் போது   இ ணை யத் தில்   வைர  லாகிக்  கொ ண்டிருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.