நடி கர் கமலு டன் ரக சிய தொட ர்பில் இரு ந்த 37 வய தான நடி கை .!! தொ டர் ந்து மூன் று பட ங்க ளில் கதா நாயகி வாய் ப்பு கொடு த்த க மல் .!! இந்த வய சுல இதெல் லாம் தேவை யா.?

0

தமிழ்   சினி மா வில்   பிர பல   நடி கர்   கமல் ஹா ச ன்.  இவர்   தற் போது   இந் தியன்  2   திரை ப்பட த்தில்   நடித் து  வருகி றார்  . கமல் ஹாச ன்   என்றா லே   ந டிகை களு டன்   கிசு கிசு   இரு ப்பது   வழக் கம்  தான்  .  80   கா லகட்ட த் தில்   தொ டங் கி   தற் போது   வரை  நடி கைக ளுடன்   கிசு  கிசுவி ல்   சிக்கி    வரு கி றார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   ஒரு   நடி கை   கம ல்ஹா சன்    உடன்  நெருங் கிய   தொ டர் பில்   இரு ந்த தால்  தான்   கம லஹா சன்   அவரு க்கு   தொ டர்ந் து   பட   வாய் ப்பு கள்   கொடு த் தார்   என   தற் போது   தகவ ல்    வெளி யா கி   இருக் கிற து  . அந்த   நடி கை   வேறு   யாரு ம்   இல் லை   நடி கை   ஆண் ட்ரி யா   தான்.

 

 

முத லில்   பாடல் க ளை   பாடி   வந் தவ ர்   பச் சைக் கிளி   முத் துச்ச ரம்   படத் தின்   மூலம்   நடிகை யாக   அறி முகமா னார்  . அதன்  பின்   மு க்கியத் துவ ம்   உள்ள  கதை களை   மட்டு மே    தேர்ந் தெடு த்து   நடி  த்து   தற் போது   முன் னணி   நடி கை யாக   இ ருந்து   வருகி றார்.

 

சினிமா வை த்   தொட ர்ந்து   நிஜ   வாழ் க்கை யிலும்   இவரு ம்   பல   நடிகர் களு டன்   கிசு கிசு  வில்   இருந் து   வ ருகி றார்  .  குறிப் பாக      அனி ருத்   உடன்   இருவ ரும்  நெருக் கமா க   இருக் கும்   புகைப் படங் க ள்     வெளி யான து .    37   வய தான   ஆண்ட் ரியா   நடி கர்   கமல் ஹாச னுட ன்   ரகசி ய   தொ டர்பி ல்   இருந் தா ராம்.

 

 

இத னால்   தான்   கமல்   விஸ் வரூ பம் ,   உத் தம   வில் லன் ,   விஸ்வ ரூப ம்   2   என   தொட ர்ந் து   பட ங்க ளில்   ஆண் ட்ரியா  வை   நடி க்க   வை த்தா ராம் .   ஆ னால்   கமல் ஹாசன்   எந்த   நடி கை யையும்   வற் புறு த்தி   இது போன் று   உறவு   வைத் துக்   கொள் வது   கிடை யாது.

 

 

நடிகை கள்   தான்   விருப்ப ப்ப ட்டு   செய் வார் கள்   என் றும்   பிரப ல   பத்தி ரிகை யாளர்   சமீப த்தி ல்   கூறியி ருக் கி றார் .   இது   தற் போது   மீண் டு ம்   இ ணையத் தில்   பரவ லாக   பேசப் பட் டு   வரு கிற து  .  இந்த   வயதி லும்   க  மல ஹாசன்   நடி கைக ளுடன்   கிசுகிசு  வில்    சிக் கி    வரு கிறார்   என் பது   குறிப் பி டத்தக் கது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.