பிர பல நடி கரை உருகி உருகி காத லித்து வந்த நடி கை மீனா .!! மீனா வை கழ ட்டி விட்டு வேறொ ருவரை திரு மணம் செ ய்து அதிர் ச்சி கொடு த்த நடி கர்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிரப ல   நடிகை யாக   இருந் து   வந் தவ ர் தான்   நடி கை   மீனா.  இவர்   குழந் தை   நட்சத் திர மாக   சினி மா   துறை க்கு   அறிமு கமா னவர்  . பின்   முன் னணி   நடிகை யாக   வலம்   வந் தார்  .  தமி ழில்   பல   முன்ன ணி   நடிகர் களு க்கு   ஜோடி யாக   நடி த்திருக் கி றார்.

 

 

தமிழ்   மட் டுமி ன்றி   தெலு ங்கு,    கன் னடம்  ,  மலை யாளம் ,   ஹி ந்தி   போ ன்ற   அனை த்து   மொழி களி லும்  இவர்   படங் களை   ந  டித்திரு க்கி றார்  .  தமி ழில்   இவர்   கடை சியாக   அண் ணா த்த   திரை ப்படத் தில்   ரஜி னியுட  ன்    நடித் திரு ந்தா ர்.

 

 

இவர்   வித்யா சாக ர்   என் பவ ரை   2 008   ஆம்   ஆ ண்டு   திரு மண ம்   செய் து   கொண் டார் .   இவர் களு க்கு   ஒரு   மக ள்   உள் ளார்  .  கடந் த   ஆ ண்டு   வித் யா சாகர்   உடல்   நலக் கு றைவு   கார ண மாக   மருத் துவம னை யில்  சிகிச் சை   பெ ற்று    வ ந்தார்.  ஆனா ல்   சிகி ச்சை   பல னின்றி   உயி ரிழந் தார்.

 

 

 

இத ற்கு    பலரு ம்   மீனா வுக்கு   தங்க ளது   ஆறுத ல்க ளை   கூறி  வந் தனர்.    இந்த   நிலை யில்   மீனா   வித்யா சாகர்   திரும ணம்   செய் வதற் கு   முன்பு   பிர பல   நடி கரை   காதலி த்து   வ ந்ததா கவும்   ஆனா ல்   அவர்   மீனா வின்   காத லை    ஏற்கவி ல்லை   என் றும்   சொல் லப் படுகி றது.

 

 

இந்த   நடிக ர்   வேறு   யா ரும்   இல் லை   பிர பல   ஹி ந்தி   நடி கர்   ரித் திக்   ரோ ஷன்   நான்  .   மீனா   அவ ரை   தீவிரமா க   காத லித்து   வந் திருக் கிறா ர்  .  அவரி டம்   சொ ல்லி   திரும ணம்   செய் து   கொள் ளலா ம்   என   நினை த் துக்   கொண் டிரு ந்தா ராம்.

 

 

ஆனா ல்   இவர்   சொல் லும்   முன்பே   ரித் திக்   ரோ ஷன்   வேறு   ஒரு வரை   திரு மணம்   செய் து   கொ ண்டா ராம்.   இத னால்   மீனா  தன்   காத லை   சொல் லாம ல்   கடைசி வரை   ம னதுக்கு ள்ளே  வைத்  துக்   கொண் டா ராம்  .இந்த   தக வல்   தற் போது   இணை யத்தி ல்   வைர லாக   பேசப் பட் டு   வரு கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.