கம லின் விக் ரம் படத் தை லியோ தூ க்கி சாப் பிடும் .!! லோ கேஷ் கனக ராஜ் பெ ரிய சம்ப வம் பண் ண போ றாரு .!! வெ ளிப் படை யாக சொ ன்ன விக் ரம் பட பிரப லம்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்    பிர பல   நடி கர்   விஜய்  . இவர்   வா ரிசு   படத் தை   தொ டர் ந்து   தற் போது   லியோ   திரை ப்பட த்தி ல்   நடி த்து   வருகி றா ர் .  இந்த   படத் தின்   மீது   மிகப் பெரி ய    எதிர் பார்ப் பு   இரு ந்து   வருகி றது.

 

 

அத ற்கு   கார ணம்   இயக்கு ன ர்   லோ கேஷ்   கனக ராஜ்  .  இ வர்   இ ய க்கிய   அனை த்து   திரை ப்ப டங்க ளுமே   மிக  பெரிய   வெற் றி   படங் களாக   இரு ந்தி ருக்கி றது.  கடை சியாக   இவர்   கம லை   வை த் து   இயக் கிய   விக் ரம்   திரை ப்படம்  பல   கோடி களை   வசூ ல்   செ ய்த து.

 

 

மே லும்   தன க்கெ ன   எல் சி யு    என   ஒரு யுனி வர்சி யே    கிரி யேட்   செய் து   வை த்திருக் கிறார் .   லியோ   திரை ப்பட மும்   அதில்   இணை யுமா    என்று  தான்    பல   ரசிக ர்க ளும்   கேட் டு   வருகி றார் கள்  .  லியோ    படத் தில்   அர் ஜுன் ,   மிஸ் கின் ,   கௌ தம்  மே னன்  என ஒரு   பெரி ய   நட் சத்தி ர   பட்டா ள மே   இரு க்கிற து.

 

 

 

இதற் கான   முதற் கட்ட   ஷூட் டிங்   வெற் றிக ரமா க   முடிந் து   வி ட்டது  .  காஷ் மீரில்    குளிரு க்கு   மத்தி யில்   படமா க்கப் பட்டு   த ற் போது   இரண் டாம்   கட்ட   பட  பிடி ப்பு   தயா ராகி   வரு கிறார் கள் .   இந்த   படம்   விக் ரம்   அள வுக்கு   இரு க்கு மா   என்று  தான்    விஜய்   ரசிகர் கள்   மத்தி யில்   பெ ரும்   பே ச்சாக   இருந் து   வரு கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   கைதி   படத் தின்   மூல ம்   பெ ரிய   அ  ளவிற் கு   பிரப லமான   நடி கர்   தான்   அர் ஜுன்   தாஸ் .  இவர்   சமீப த்தி ல்   விஜய் யுடன்   மா ஸ்டர்  ,   விக் ரம்   திரைப் பட த் திலு ம்    கடைசி   கா ட்சி யில்    வ ந்திருப் பார்  .  இவ ர்   சமீப த்தி ல்   பிரபல   கல் லூரி   நி க ழ்ச்சி   ஒன் றில்   கலந் து   கொ ண் டார் .

 

 

 

அப்பொ ழு து   ரசிகர் கள்   லியோ   திரை ப்பட ம்   எப் படி   இரு க்கி றது   என  கேட் டு   இருந் தனர் .   அது க்கு   பதி லளி த்தவர்   படத் தில்   கண்டி ப்பாக   லோ கேஷ்   கனக ராஜ்   சம்ப வம்   செ ய்ய   போகி றார்   என் று    கூறியி ருக்  கிறா ர் .   இந்த   வீடி யோ   தற் போது   சமூக   வ லைத ளங் களி ல்   வை ரலாகி   வரு கிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.