விவா க ரத் துக்கு பின் ஆண் நண் பர்க ளுடன் மது போதை யில் ஆட் டம் போ டும் இளம் நடி கை .!! ஒரு புறம் ஆன் மீகம் மறு புறம் போ தை .! என சுற்றி வரும் நடி கை.!!

0

தமிழ்   சினி மா வி ன்   முன் னணி   நடிகை யாக   இரு ந்து   வந்த வர்  தான்   ந டிகை   அமலா  பால்  .  இவர்   முன் னணி   நடிகை யாக   இரு ந்த   பொ ழுது  பிர பல   இய க்கு னர்   விஜ யை   காத லி த்து   தி ரும ணம்   செ ய்து   கொண் டார் .   இவர்   ந டித்த   மு தல்   படம்   சில   சர்ச் சைக ளை   சந்தி த்த து.

 

 

அதன்  பி ன்   மை னா   திரை ப்படத் தில்  நடி த்து    அனை வர து   கவ னத் தையும்   ஈர் த்தா ர்  .  அதன் பின்   படிப் படி யாக  நடி த்து   முன் னணி   நடி கர் கள்   திரைப் படங்க ளில்   நடி க்க   தொ டங்கி னார் .   ஒரு  கட்ட த்தி ல்   தன க்கென  ஒரு   ர சிகர்   பட்டா ளத் தை   உரு வாக் கி   வைத் திருந் தார்.

 

 

இவர்  அந்த   சமய த்தில்   தான்   காதலி த்து   திரும ணம்   செ ய்து   கொ ண்ட   இயக் குனர்   விஜ யை   கரு த்து   வேறுபா டு   காரண மாக   விவா கரத் து   செய் து விட்டா ர்.  அதன் பின்   மற் றொருவ ருடன்   ர கசிய   திரு மண ம்   செ ய்து   கொ ண்ட தாக   பல   புகை ப்ப டங்க ள்   வெளி யாகி   சர்ச் சை யில்   சிக் கியி ருந்த து.

 

 

 

தற் போது   சினி மாவி ல்   முழு   க வனத் தையு ம்   செ லுத்தி   வ ரும்  இவர்  பல  வெப்  தொ டர்க ளி லும்  நடி த்து   வரு கிறா ர்  .  ஆ னால்   தற் போது   இவர்   படங் களி ல்லாத   சமய த்தில்   ஆண்   நண் பர்க ளுட ன்   வெளி யில்   சுற்றி   வருவ தாக வும்  மது   அரு ந்தி  விட்டு   பார் ட்டி   செய் வதா கவு ம்   சொல் லப்ப டுகிறது. 

 

 

இந்த   சமய த்தி ல்   தற் போது   இவரே   நண் பர்களு டன்   மது   அருந் தும்   வீடி யோவை   தனது   இன்ஸ் டாகி ராம்  பக்க  த்தில்   வெளி யிட்டு   இருக் கி றார்   என்  பது   குறிப் பி டத்தக் கது  .  அதன்   புகைப் பட ங்கள்   மற் றும்   வீ டியோ க்கள்   தற் போது   இணை யத் தில்   வைர ல்   ஆகி   வருகி றது.

 

 

 

இது  ஒரு   பக் கம்   இரு க்க   மறுபு றம்   இவர்   மன   அமை திக் காக   கோவி ல்   குளம்   என  சுற்றி   வரு கி றார்  .  மேலு ம்   கோ விலின்   ஆசிரம த் தில்   தான்   இவர்  தற்  போது   தங்கி   வருவ தா கவும்  ஒ ரு   தகவ ல்   இருக் கி றது  . இந்த   த கவல் கள்   தற் போது   இ ணைய த்தில்   வைர லா க   பேசப் ப ட்டு   வரு கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.