வாய் ப்பு இல் லா மல் காணா மல் போன நடி கை அபி ராமி .!! இந்த வய தில் இதெ ல் லாம் தேவை தானா .? ரசிக ர்கள் தி ட்டி தீர்க் கும் அளவி ற்கு கி ளா மர் புகை ப்ப டங்க ளை பதிவு செ ய்யும் நடி கை.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்    பல   நடி கைகள்   திற மை   இரு ந்தும்   வாய் ப்புக ள்   அமை யாமல்   காணா மல்   போய் விடுகி றார் கள் .   அ ப்படி   ஒரு   நடி கை   தான்   நடி கை   அபி ராமி .   மலை யாள   திரைப் படங் களில்    நடி த்து    அறி முகமா னார்   இவர்.

 

 

அதன் பின்  நடி க ர்   அர்ஜு ன்   நடிப் பில்   வெளி யா ன   வான வில்   படத்தி ன்   மூலம்   தமிழ்   சினி மா வில்   அறி முகமா னார் .   மிகச்   சின் ன   வயதி லே யே   யார்   சினி மா   துறை யில்   நடி க்க   தொட ங்கி   விட் டார்  .  ஆனா ல்   நடிப்பி ல்   சி றப்பா க   நடி த்து   ப லரது   பா ராட்டுக ளை யும்   பெற் றார்.

 

 

அ தை   தொ டர்ந் து   மிடி ல்   கிளா ஸ்   மா தவன் ,   சமு த்தி ரம்  ,   விருமா ண்டி  போ ன்ற   அடு த் த   ஹிட்   திரை ப்ப டங்க ளில்   நடித் தார்  .  விருமா ண்டி   திரை ப்ப டத்தில்   அவ ரது   நடி ப்பு   பல ராலு ம்   பாரா ட்டப் பட் டது  .   ஆ னால்   அத ன்பின்   தமிழ்   சினி மா வில்   நடிக் காம ல்   மற்ற   மொழி   படங்க ளி ல்   ஆதி க்கம்   செ லுத்தி   வந் தார் .

 

 

 

அத னால்   தமி ழில்   இவ ருக்கு   தொ டர் ந்து   வாய்ப் பு கள்   மறுக்க ப்பட் டு   வந் தது.  அதன்  பின்   இவர்   காணா மல்    போய் விட் டார்  .  தற் போது   நீண் ட   இடை  வெ ளிக்கு   பிறகு   சிறு  சிறு   கதா பாத்தி ரங் களி  ல்   நடி த்து   வருகி றார்.

 

 

ஆ னால்   தற்போ து   பட   வாய் ப்புக் காக   மற் ற   நடிகை கள்  பல ரும்    கிளா மர்   காட்ட   தொட ங்கி விட் டார் .  அதே  போல்    இ வரும்   தற் போது   கிளா மரான   புகைப் படங் களை   பதிவு   செ ய்து   வந்து   கொ ண்டி ருக் கிறா ர்.

 

 

இது   பலரை யும்   முகம்   சுளி க்கும்   வகை யில்   இருந் து   வருகி றது .  இந்த   வய தில்   இதெ ல் லாம்   தேவை யா   ஓவ ராக   தெரிய வில் லை   என் பது   போ ன்ற    கம ன்ட்   செய் து   வரு கிறா ர் கள்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.