நடி கை நயன் தாரா வேண் டாம் .! அந்த நடி கை போ தும் .! மீண் டும் சர் ச்சை யில் சிக் கும் நடி கர் அஸ் வின் .! நயன் தாரா வை அவ மா னப் படுத்தி னாரா.??

0

தமிழ்   சினி மாவி ல்   குறு ம்படங் களி ல்   நடி த்து   பின்   விஜ ய்   டி வியில்   குக் வித்   கோ மாளி     நிகழ் ச்சி யில்   போ ட்டியாள ராக   கல ந்து   கொ ண்டு   பெ ரிய   அளவிற் கு   பிரப லமா னவர்   தான்   ந டிகர்   அஸ் வின் .  குக்  வித்   கோமா ளி   இரண் டா வது   சீச னில்   போட் டியா ளராக   கல ந்து   கொ ண் டார்.

 

 

அந்த   நிகழ் ச்சி யால்   பெரி ய    அள விற்கு   ரசிகர் களு ம்   குறிப் பாக   ரசி கைக ளை   கவர் ந் தார்  .  அதன் பின்   அது   மூல ம்  கிடை த்த   பிரபல த்தா ல்   என்ன   செய் ய  போ கிறாய்   என்ற   திரை ப்பட த்தில்   நடித் தார்  .  ஆனா ல்   அந்த   படத் தின்   இசை   வெளி யீட் டில்   மிகவு ம்   திமிரா க   பேசி   பல   சர்ச்சை களை    சந் தித்தா ர்.

 

 

அதே போல   அந்த   பட மும்   தோ ல்வி   பட மாக   அமை ந்த து  .  த ற்போது   அதில்   இரு ந்து   மீண் டு   வந் து  செ ம்பி   என்ற    திரை ப்பட த்தி ல்   ஒரு   சி றந்த   கதாபா த்திர த்தில்   நடித்தி ருந் தார்  .  அந்த   திரை ப் படம்   வெற் றி   பெற் றது  . இத னால்   இவரு க்கு   பல   பா ராட்டுக் கள்   வந்த து.

 

 

இந்த   நிலை யில்   ச மீபத் தில்   நடி கை   ஷகி லாவி ன்   பேட் டியில்   க லந்து  கொண் டார்  .   அதில்   பல   விஷ யங் களை   வெளி ப்படை யா க   பேசி   இருக் கி றா  ர்  .  அதில்   செ ம்பி   வெற் றி க்கு   சந் தோஷ மாக   இருக் கிற து   என   பேசி ய   அவர்   நடிகை களில்   தீபி கா   படுகோ னை   பிடிக் கும்    என்று    கூறி னார்.

 

 

அத ற்கு   சகி லா   தமி ழில்   எந்த   நடிகை யுடன்   நடிக் க   ஆசை   நய ன்தாரா   ஓகே வா   என்று   கேட் ட   கேள் விக் கு   நான்   குறி ப்பிட் டு   யாரை யும்   கூற   முடி யாது   கதை  க்கு   ஏற்ப தான்   நடிகை கள்   தே வை   என் று   பேசிவி ட்டு   சாய்   பல் லவி   உடன்   நடி க்க   மட் டும்   ஆசை   என் று   கூறியி ரு க்கி றார்.

 

 

இதன்  மூல ம்   இவர்       ந யன் தாரா வுடன்   நடி க்க   விருப் பம்   இல் லை   என் பது   போன் ற   பேசி யிருப் ப தாக   தற் போது   இணை யத் தில்   பலரு ம்   பேசி   வரு கின்ற னர்  .  மீண் டும்   இவ ர்   சர்ச் சை யில்   சிக்கு வாரா   என்ற   அள விற்கு    ரசி கர்க ள்   பேசி    வ ருகி றா ர்கள்  .  இது   தற் போது   வைர லாகி   கொ  ண்டிருக்கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.