நடிகை தேவ யானி யை தொ டர் ந்து டா ர்ச் சர் செ ய்து படாத பாடுப் படு த்திய இய க்கு னர் .!! உண் மைக ளை புட்டு புட்டு வை த்த பிர பல நடி கை.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பி ரபல   நடி கையா க   இருந் து   வந் தவர்  தான்   நடி கை   தேவ யானி .   இவர்   ஒரு   கா லகட் டத்தி ல்   முன்ன ணி   நடிக ர்களு க்கு   ஜோடி யாக   ந டித்து    பிர பல   ந டிகையா க   வலம்   வந் து   கொ ண்டி ருந் தா ர்  .  ஒரு   க ட்டத் தில்   கொடி  கட் டி   பற ந்தா ர்.

 

 

இவர்  அதே   சம யத் தில்   இய க்கு ன ர்   ராஜ குமா ரனை   காத லி த்து   திரும ணம்   செ ய்து   கொ ண் டார் .  அதன்  பின் பு   பட   வாய் ப்பு கள்   குறைந் த தால்   சீரி  யல்   பக் கம்   சென் றார்.     தற் போ து     சீரிய ல்க ளில்   நடி த்த  இவர்   நடி த்த   கோ லங்   கள்   தற் போது   வரை   ப லரா லு ம்   ரசி க்கப் ப ட்டு   வருகி றது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   சினிமா வில்   இயக் குன ர்  ஒரு வர்   தேவ யானி யை   டார் ச்சர்   செய்த தாக  பிர பல   நடி கை   விஜ யலட் சுமி   கூறி யிருக் கி றார்  .  அதா வது   நடி   கை   விஜய லட்சு மி    சில   திரை ப்படங் களி ல்   நடித் து   இரு க்கி றார்  .   இந்த   நிலை யில்   சமீபத் திய   வீடி யோ   ஒ ன் றை  வெளி யி ட்டு    இரு ந்தா ர்.

 

 

அதில்   பத்திரி கை யாளர் கள்   விஜய  லட் சுமி   இடம்   சில   கேள் விக ளை    கே ட்டு   இருக் கின் ற னர்  .  அதில்   தன் னுடை ய   பல      பிரச்ச னை களை  பற்றி      அவர்   சொ ல்லி   இரு க்கி றார்  .  அதில்   இய க்கு னர்   கள ஞ்சி யம்    பற்றி   சில   வி ஷயங் களை   பேசி    இ ரு  க்கி றார். 

 

 

மேலு ம்   களஞ் சிய ம்   இய க்கத் தில்   பூந் தோ ட்டம்   என்ற   படத்தி ல்   நான்   நடித் திருந் தேன் .    அப்போ  து   தேவ யானி   அந்த   பட த்தி ல்   நடித் திருந் தார் .   அப் போது   தேவ  யானி   இடம்   கள ஞ்சிய ம்   செ ய்த   டார்ச் சர்   எல்லா ம்   நான்   உடன்   இரு ந்து   பார் த்தி ருக் கிறேன்.

 

 

மேலு ம்   தேவ யானி   அந்த   படத் தில்   படாத   பா டு   பட்டு   மீண் டும்   அ வரது   இயக் கத்தி ல்   நடி க்க   விரும் பவி ல்லை .   ஆ னால்   அதன்   பின்   தேவ யானி   முன் னணி   நடிகை யாக   மாறி னார் .   களஞ் சியத் தின்   கேடு கெட் ட   குண ம்   தான்   இப் போது   வரை  அவர்   வளர   முடி யாமல்   சுற்றி   வரு கிறா ர்   என  அவர்   விலாசி    இரு க்கி றார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.