ஒரு பக் கம் அஜி த் படத் தில் வில் லன் .!! மறு ப க்கம் பாலா பட த்தில் ஹீ ரோ .!! யாரை தேர் ந்தெடு ப்பது என்ற குழப் பத் தில் சிக் கித் தவிக் கும் பிர பல நடி கர் .!! இ வரு க்கு இப் படி ஒரு வாய் ப்பா.?

0

தமிழ்  சினி மாவி ன்   பிர பல   நடி கர்   அஜி த்  . இவர்   தற் போது   துணி வு   திரைப் பட த்தை   முடித் து  விட்டு   மகிழ்   திரு மேனி   உடன்   புதிய   தி ரைப்ப டத் தில்   இணை ந்திரு க்கி றார் .  இதன்   பட பி டிப்பு    விரை வில்   தொ ட ங்க   இருக் கி றது.

 

 

இந்த  நிலை யில்   இந்த   படத் தில்  வில்ல னாக   முக் கிய   ந டிகர்    கமிட் டாய்   இருப் பதாக   தக வல்   வெளி யான து .   அதே   ச மயம்   பிர பல   இய க்கு னர்   பாலா   வணங் கான்   திரை ப்பட த்தை  சூர்யா வை   வை த்து   இயக் கியிரு ந் தார் .   இடை யில்   ஏற் பட்ட   கருத் து   மோ தல்   கார ண மாக   படம்   டிரா ப்   செ ய்ய ப்ப ட்டது.

 

 

அத னால்   சூர் யா வை   விட்டு  வேறு   நடி கரை   படத் தில்   நடி க்க   வை க் க   அவர்   திட்ட மிட் டு   இருக் கிறா ர் .   அத னால்   அவ ரும்   ஒரு   நடிக ரை   அணுகி   இருக் கிறார் .   தற் போது   அதே   நடி கர்   தான்   அஜித் தின்   இந் த   படத்தி ல்   வில்ல னாக   நடி க்க   மு டிவு   செய்ய ப்பட் டு   இரு க்கி றதாம்.

 

 

அந்த   நடிக ர்   வேறு   யா ரும்  இல் லை     நடி கர்   அரு ண்  வி ஜய்  தான் .   அ ருண்   விஜய்   ஆரம் பகா லத்தி ல்   சு மாரா ன   பட ங்களை    கொடு த்து    வந் தா லும்   என் னை   அறிந் தா ல்  ஒரு    கம் பேக்    பட மாக    அ மைந் தது  .  அதன்   பின் னர்   தொ டர்ந்து   வெற் றி   திரைப் படங் க ளை   கொடு த்து   வருகி றார் .

 

 

அத னால்    மீண் டும்   அஜி த் துடன்   இணைய   இரு ப்ப தால்   பெ ரிய   எதிர் பா ர்ப்பு   நிலவி   வருகி றது  .  இந்த   நிலை யில்   வணங் கான்   இருப் பதா ல்    பாலா வுடன்   ஹீரோ வாக     நடிப் ப தா   அல் லது  மீண் டும்    அஜித் து டன்   வில்ல னாக   நடி ப்பதா   என்ற   குழப் பத்தி ல்   அவர்   இருந் து   வரு கிறா ராம்  .

 

 

ஏ ற்க னவே   என் னை   அறிந் தால்    சம யத் தில்   இரு வருக் கும்   நல்ல   நட் பு   ஏற்ப ட்டு   இரு க்கிற து .  அதே   சம யம்   மறுபு றம்  பாலா   சூர் யா   போ ன்ற   நடி கர்   நடி  த்த   கதை யில்    நடிப் ப தா  என   பெ ரும்   குழ ப்பத் தில்   இரு ந் து   வருகி றார்   அரு ண்   விஜ ய்  .  இதற் கான   அ  ப்டே ட்டுக ள்   விரை வில்   வெளி யா கும்  என   எதிர்பா ர்க்க ப்ப டுகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.