முத லில் கௌ தம் மேன னை நிறு த்தச் சொ ல்லு ங்கள்.!! அ வரை எல் லாம் கேட் க மாட் டாங்க .!! என் னை மட் டும் ஏன் .! சர்ச் சைக்கு ரிய கருத் தை பேசி இருக் கும் பிர பல இய க்கு னர்.?

0

தமிழ்   சினி மா வின்    பிர பல   இயக் கு னர்   கௌ தம்   மே னன் .   இவர்   கடை சி யாக  வெ ந்து   தணி ந்தது   காடு   என்ற   திரை ப்பட த் தை   இ  யக்  கியி ருந்தா ர்  .  இதில்   சிம்பு   கதா நா யக னாக   ந டித்தி ருந் தார்  .  இந்த   படம்   ஓர ளவுக் கு   நல்ல   வெற்றி யை    கொ டு த்திரு ந்தது.

 

 

 

அதை   தொ டர் ந்து   இவர்   விஜ யுடன்   லியோ   திரை ப்பட த்தில்   ஒரு   முக் கிய   கதாபா த்திர த்தில்   நடி த்து   வருவ தாக   சொ ல்ல ப்படு கிற து  . இந்த   நிலை யில்   மற் றொரு   இய க்குன ர்   ஒ  ருவர்   கௌ தம்    மே னன்   குறி த்து   ஒரு   சர்ச் சையா ன   கருத் தை   பே சி   இரு க்கிறா ர்.

 

 

அந்த   இ யக்கு னர்   வேறு   யாரு மில்லை  இயக் குனர்   மோ கன்   ஜி   தான் .  திரௌ  பதி  ,  ருத்ர தாண் டவம்  மற்று ம்   ச மீபத் தில்   வெளி யான   பகா சுரன்   போ ன்ற   சர் ச்சை க்கு ரிய   படங் களை   இ யக் கி யவர்  இவர்.   சமீ பத் தில்     ப கா சுரன்   படம்  வெளி யாகி  முதல்   நாள்   நல்ல   வர வேற்பு    போல்   அனை வரு ம்   பேசி   வந் தனர்.

 

 

ஆனா ல்   தற் போது   படம்   வாஷ்  அவுட்    ஆகி  இ ருப் பதாக    கூறி யிருக் கின்ற னர்.   அதா வது   சமீ பத்தி ல்   பல   பேட்டி கள்   கொ டுத்து   வ ரும்   மோக ன்  ஜி  . அத ற்கு   பல   சுவா ரசி யமா ன   பதில் களை   கூறி  வருகி  றார் .  அதா வது   சமூக  வலை தளங் களில்   மோ கன்  ஜி    சத்ரி யன்   என  பெ  யர்   இருப் பது   பற் றி   பேசி    இருக் கிறா ர்.

 

 

அத ற்கு   பதி லளித் தவர்  எனக் கு   அந்த  பெய ரின்   மீது  ஒரு   ஈர் ப்பு   இ ருக் கிறது.   நான்   சத்ரிய ன்   போட ணு ம்   போ டக்கூ டாது   என்று   யா ரும்   சொல் லக்கூ டாது.  ஆனா ல்   எ ன்னை   தேடி   கண் டுபிடி த்து   கேட் கிறீ ர்கள் .  தொட ர்ந்து   படங்க ளில்   சத்ரிய ன்   என்று   போ டும்  ஆ சை   உள்ள தா   என் ற   கேள் விக் கு    முத லில்   அந்த   மாதி ரி   எண்ண ம்   இல் லை. 

 

 

இனி   நட க்குமா   என் பது   தெ ரியவி ல்லை .   கௌ தம்   மே ன ன்  சார்   மேல்  அந்த   விமர்ச னம்   கேள் விப்பட்டி ரு க்கி றேன்  . ஆ னால்   அவ ரை   யா ரும்   கே ள்வி   கேட்க   மாட் டார் கள் .   என் னை   மட் டும்   தான்   கேட் பார்க ள்  .  இவ் வாறு    கௌதம் மேன னை   இதில்   தேவை யான   சர்ச் சை  குறிய    க ருத் துக்க ளை   பேசி   இருக் கி றார்   இவர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.