சினி மாவில் வாய் ப்பு இல் லா மல் கா ணாம ல் போன நடி கை லட்சு மி மேன னா இது.? சந்தி ரமு கி 2 சூ ட்டிங் ஸ்பா ட்டி ல் இரு ந்து வெளி யான புகை ப்ப டம் .!! புகைப் பட த்தை பார் த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

கேர ளாவில்   இருந் து   தமிழ்   சினி மாவி ல்   வந் து   படங் களில்   நடி த்து    கொடி   கட்டி   பற ந்த   நடிகை கள்   பலர்  .  அதில்   ஒருவ ர்   தான்   நடிக ர்   லட்சுமி மேன ன்.  இவர்   பள்ளி   படிக் கும்   கால த்திலே யே   சினி மா வில்   நடி க்க    தொ டங்கி விட் டார்.

 

 

தமி ழில்   கும்கி  என்ற   திரை ப்பட த்தி ன்   மூலம்   கதா நாயகி யாக   அறி  முகமா னார்  .  அந்த   திரை ப்பட த்தில்   விக்ர ம்   பிரபு வுக்கு   ஜோடி யாக    நடி த்திரு ப்பார்.   முதல்   பட மே   பெரி ய   வெற் றியை   பெற்ற தன்   தொ டர் ந்து   பிர பல   நடி கையா க   வலம்   வந் து   கொண் டு   இரு ந்தா ர்.

 

 

இப் படி   தொ டர் ந்து   படங் க ளில்   நடி த்து   வந்த   இவர்   ஒரு   கட்ட த்தி ற்கு   மேல்   மீண் டும்   படி க்க   ஆசை ப்ப ட்டு   ந டிப்ப தை    தவி ர்த்தா ர்  . அதன் பின்   நடிக ர்களு டன்   காத ல்   கிசு கிசு   என  சில   திரை ப்பட ங்களி ல்   கமிட் டாகி   நடி த்து   வந்த   இவர்  உடல்   எடை   ஏறி   வா ய்ப்பு   இல் லா மல்    இரு ந்து   வ ந்தா ர்.

 

 

 

தொ டர் ந்து   வாய்ப் புகள்   மறுக்க ப்பட வே   சினி மாவை   விட்டு   ஒரே டியாக   காணா மல்   போ ய்விட் டா ர்  .  தற் போது   நீண் ட   வருட ங்களு க்குப்   பிற கு   இ யக் குனர்   பி வாசு   இய க்கத் தில்   ரா க வா   லாரன் ஸ்   நடிப் பில்     சந்தி ரமு கி   2   திரை ப்படத் தில்   முக் கிய   கதா பாத்தி ரத் தில்   நடி த்து   வருகி றார்.

 

 

இந்த   படத் தில்   வடி வேலு   ,   சிரி ஸ்டி      போ ன்ற   பிரப லங் கள்   நடித் திருக் கின்ற னர்  .  நே ற்று   இந்த   பட த்தின்    படபி டிப் பு   நி றை   வடை ந்த   நிலை யில்   அதன்   புகை ப்ப டங்கள்   இ ணை யத் தில்   வெளி யா கி   வரு கிறது.

 

 

அதில்   லட்சு மி  மேன னும்   இ ருக் கிறா ர்  .  அவர்   இருக் கும்   பு  கைப் படத் தை   பா ர்த்த   பின்னா ல்   லட்சு மி   மேன னா   இது   என   கேட் டு   வருகி றா ர்கள் .  மே லும்   இந்த   புகை ப்பட த்தை    ஷேர்   செய் து   வைர லாக் கி    கொ ண்டிரு க்கி  றார்க ள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.