என் அ ப்பா இற ப்பி ற்கு இது தான் உண் மை யான கார ணம். !! போலி யான வத ந்தி களை பர ப்ப வேண் டாம் .!! மயில் சாமி மகன் கொ டுத்த விள க்கம்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   கா மெடி   நடிக ராக   இருந் தவ ர்  தான்   நடி கர்   மயில் சாமி  .  இவர்   சமீப த் தில்   உடல்   நலக் குறை வால்   கால மா னா ர் .  இது   பெ  ரும்     அதிர் ச்சி யை   ஏற்படு த்தி யது .   பல   பிரப லங்க ளும்   த ங்கள து   இர ங்கல்க ளை   தெரிவி த்து   வந்திரு க்கின் றன ர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   அவர்   இறந் து   சில   நாட் கள்   ஆகி யும்   இன்று   வரை   அவ ரை ப்   பற்றி ய   பேச் சு   இருந் து   கொ ண்டு   தான்  இருக் கி றது .   அந்த   அள விற்கு   அவரு டைய   மறை வுக்கு   பல ரும்   தங்க ளது   வருத் தத் தை    தெரி வித்து க்   கொண் டிருக்கி ன்ற னர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   சமீப த்தி ல்   மயில் சாமி யின்   மகன்   பத்திரி க்கை யாளர் களை   சந்தி த்து   பேட் டி   ஒன் று   கொடு த்தி ருக்கி றா ர்  .  அதில் பல   உண் மை களை   கூறியி ருக் கிறா ர் .   அதாவ து   அவர்   பேசு கை யில்   பல   போலி யான   செ ய்தி கள்   மயில் சாமி   இ றப்பு   குறித் து   வெ ளி வந்து   கொ ண்டி ருக்கி  றது.

 

 

அ தாவது   அவர்   பட த்தின்   டப்பி ங்   முடித்து விட் டு   சிவ மணி   அ வர்களு டன்   கோவி லில்   இரு ந்தா ர்  . அதன்   பின்   நான்   அப் பா  ,  அம் மா   வீட்டி ல்   சாப்பி ட் டோம்  .  அப்போ தே   நெஞ் சு   எரி ச்சலா க   இருப் ப தாக   சுடு   தண் ணீர்   குடி த்தார்.  அதன் பின்   பத்து   நிமி டம்   கழி த்து    மூச்சு   விட   கஷ்ட மாக   இருக் கிற து   என்று   கூறி னார்.

 

 

உட னே   ப  க்க த்தி  ல்   இ ருந்த   மருத் துவம னை க்கு   ஆட் டோவி ல்   சென் றோம்.   போன தும்   மரு த்துவ ர்   இவர்   ஏற்க னவே   இறந் து   விட் டார்   என   கூறி விட் டார்.  பின்  உட னே   ராமச்ச ந்திரா   மருத் துவம னை க்கு  செ ன்ற   போ தும்   அதே தான்   கூறி னார் .   அப் படி   இருக் கை யி ல்   பல    y ou tube   சேன ல்கள்   மயக் கம்  போ ட்டு   விழுந் துவி ட்டார்  .

 

 

குடி யால்   இருக் கவில் லை   என் றும்   சாமி   கும் பிடும் போது  இரு  ந்து   விட் டார்   என்று ம்   பலவா று   கூறி   வரு கிறார் கள்  . இ து   அ னைத் தும்   போலி யான து .  உண்மை யான   கார ணம்   இதுதா ன்   என   மிக வும்   வெளி ப்படை யாக   பேசியி ருக்கி றார் .  இதன்  மூல ம்   தே வைய ற்ற   வதந்தி களு க்கு   முற்று ப் புள்ளி   வைத் திருக் கிறா ர்  அவர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.