ரா ஜா ராணி 2 சீரி யலில் கதா நா யகி ரியா வை தொ டர்ந்து வெளி யேறிய மற் றொரு முக் கிய பிரப லம் .!! வெளி யான செ ய்தி யால் ஷாக் ஆன ரசி கர் கள்.!!

0

விஜய்   டிவி யில்    பிர பலமா ன   சீரிய லி ல்   ஒன் று   ராஜா  ராணி .  இந்த   சீரி யலில்   ஆலி யா   மா னசா   கதா நாய கியாக   நடித் திருந் தார் .   இந்த சீசன்   வெற் றிகரமா க   முடி வடை ந்தது .   அதை   தொ டர் ந்து   ராஜா   ராணி  2   என   சீரிய ல்   தொடங் கப் பட் டது.

 

 

இதில்   ஆலி யா   மான சா   க தாநாயகியா கவு ம்   சீரி யல்   நடி கர்   சித்து   கதாநா யகனா க     நடி த்து   வ ந்தன ர்  .  அப் பொழு து   ஆலி யா   மா னசா   கர்ப் பமா க   இருந்த தால்   பாதியி லே யே   சீரிய லை   விட் டு   வில கி   விட் டார்.

 

 

அவரு க்கு   பதி லாக   ரியா   என் பவர்   அந்த   சந்தி யா   பாத்தி ரத் தை   ஏற் று   நடி த்தார் .  தற் போது   தான்   ரியா விற்கு   ம க்கள்   மத்தி யில்   நல்ல   ஆத ரவு   கி டை த்து   வந்த   நிலை யில்   இந்த   சீரிய லில்   இரு ந்து   அவர்   திடீரெ ன    வில கி   விட் டதாக   சமீபத் தில்   சொ ல்ல ப்பட் டது.

 

 

இது வே   சீரி யல்   ரசிக ர்களு க்கு   பெரு ம்   அதி ர்ச்சி யை   கொடு த்தி ருந் தது .   இந்த   நிலை யில்   இந்த    சீரி யலை    இய க்கிய   இயக் குன ர்   பிர வீன்   இந்த   சீ ரிய லில்   இரு ந்து   வெளி யேறி   விட்ட தாக   தற் போது  தகவ ல்கள்   வெளி  யாகி    இரு க் கிறது.

 

 

அவரு க்கு   பதி லாக   இனி   பு திய   இய க்கு னர்   தான்   இ தனை   இய க்கு வார்   எ ன்றும்   சொ ல்ல ப்படு கிற து.  அதா வது  இத ற் கு   முன் னரே   ரி யா   த ன்னை   எந்த   ஒரு   கார ண மும்   கூறா மல்   சீரி யலை   விட்டு   தூக் கி   விட்ட னர்   என் று   கூறி யிரு ந்தார்.

 

 

அதை   தொ டர் ந்து   தற் போது   இயக் குன ர்    பிரவீ னும்   வில கிய தால்  தயாரி ப்பு   நிறுவ னம்   ஏதோ   செய் து   வருவ தாக   தற் போ து   தகவ ல்    வெ ளியாகி யிருக் கிறது .   இது   சீரியல்  ரசி கர்க ளுக்கு   பெரு ம்   வரு த்தத் தை   கொடு த்திரு க்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.