என் படத் தைப் பார் த்து காரி துப்பு வா ர்கள் .!! செல் வராக வன் படத் தை கழு வி ஊத் திய பிர பல நடிக ரின் மக ன் .!! யார் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சி னிமா வின்   பல   வித்தி யா சமான   பட ங்களை   இய க்கி    தன க்கென   ஒரு   பெய ரை    வா ங்கி யவர்  தான்  இய க்கு னர்   செல் வரா கவன் .   இவர்   பட ங்கள்   பெரி தும்   மற்ற   இயக் குனர்க ளை   விட    வி த்தி யாச மான   படங் க ளாக   இரு க்கும்.      இவரு க்கு  என   பெ ரிய   ர சிகர்   கூ ட்டம்   இரு ந்து   வரு கிறது.

 

 

இவர்   கடை சியா க   இவர்   200 2   ஆம்   ஆ ண்டு   துள்ளு வதோ   இள மை   என் ற   படத் தின்   மூல ம்   இய க்குன ரா க   அறிமு கமானா ர் .   அதை   தொ டர் ந்து   பல   வெற் றி   திரைப்ப டங் களை   கொ டுத்து   கடை சியா க   தனு ஷை   வை த்து   நா னே   வரு வேன்   என் ற   திரை ப்படத் தை   இ யக் கியி ருந்தா ர்.

 

 

இந்த   திரைப் படம்   சுமா ரான   வெற்றி யை   கொ டு த்தது .   சமீப   கால மாக   இவர்   படங் களை   இயக் குவ தை   காட் டிலும்   படங்க ளில்   நடிகரா கவும்    தனது   திறமை யை   காட் டி   வரு கிறா ர் .      இவர்   நடிப் பில்    சமீ பத் தில்   வெ ளியா ன   பகா சுரன்   திரை ப்படம்   வெ ளி யாகி   பல   விமர் சனங்க ளை   சந்தித் து   வருகி றது.

 

 

இந்த   பட த்தை    இய க்கு னர்   மோ கன்  ஜி   இய க்கி   இரு ந்தார் .   அவர்   சர்ச் சை க்குரிய   இய க்கு னர் .    அவர்   இயக் கத் தில்     செல் வ ராகவன்   எப்ப டி   நடி த்தா ர்   என்ற   கேள் வியை   பல  ரசிக ர்க ளுக்கு ம்    கே ட்டு   வரு கின்ற னர் .

 

 

இந் த   நிலை யில்   பிர பல   நடிக ரின்   மகன் கள்   தன்   படத் தை    காரி   துப் பி   விடுவா ர்கள்  எ ன   செல்வ ரா கவன்   பேட்டி   ஒன் றில்   கூறி யிருக்கி றார் .    ஒரு   பேட்டி யில்   உங்க ள்   படத் தை    தனு ஷின்   மகன் கள்   விமர்ச னம்   சொல் வார் களா   என   கேட்டு ள்ளா ர்கள் .

 

 

 பதில்   அளித் தவர்   தனு ஷின்   மகன் கள்   இர ண்டு   பே ரும்   தான்   உண்மை யான  விம ர்சக ர்கள் .  அவர் களு க்கு   படம்   பிடிக்க வில் லை   என்றா ல்    மோ சம்   என   கூறி   விடு வார் கள் .   சில   சமயங் களி ல்   என்   படத் தை   பா ர்த்து   காரி   துப்பு வார் கள்  என   வெளிப் படை யாக   பதில்   அளித் து    இருக் கிறா ர்   செல்வ ராக வன். 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.