அய லி தொட ரில் அம்மா வாக நடி த்த நடி கையா இது .? மாட ர்ன் உடை யில் இள ம் நடிகை களு க்கே ச வால் விடும் புகை ப்பட ங்கள் உள் ளே.!!

0

சமீ பத் தில்   வெளி யாகி  அதிக   அளவு   ம க்க ளை   கவ ர்ந்த  தொ டர்   தான்   அ யலி.  இது   பெரி ய   வரவே ற்பை   பெற் றது .   இயக் கு னர்   முத்து குமார்    இயக் கத்தி ல்   அபி நயா  ஸ்ரீ  ,  அனு மோல் ,   சிங் கம்   புலி   போ ன்ற   பல    நட்ச த்தி ரங் கள்   நடி த்து   வெளி யா னது   தான்   இந்த  தொ டர்.

 

 

 

க டவுள்   பெ யரை   சொ ல்லி   பெண்   பிள்ளை க ளை   வயது க்கு   வந் தவுடன்   திரும ணம்   செய் து   வைப் பத ற்கான   கதை   .   இதில்   அய லி   மட் டும்     பரு வம்   அடைய வில்லை   என   ஊர்   மக் களை   ஏ மா ற்றி      படிப் பை  படிக்கி றாள்  என் பது  தான்  கதை  .  இதில்   அவரு க்கு    துணை யாக   அ வரது   அம் மாவும்   இருப் பார்.

 

 

 

பெண் களின்   ஒடு க்கு   மு றைக ளையும்   சமூக   பிரச்ச னைக ளையும்   பேசியி ருப்பது   தான்   இந்த   தொ டர்  .  இத ற்கு  பல    ஆதர வுகள்   வந்த து  .  இதி ல்   அய லின்   அம் மாவா க   நடித் தவர்    தான்   அனு  மோல்  .   இவர்   தமிழ் ,  மலை யாள   சினி மாக்க ளில்  நடி த்து   வருகி றார் .

 

 

தமி ழில்   ஒரு  நாள்   இர வில்   என்ற   படத்தி ல்   இவர்   நடித்தி ருந்தா ர் .  மே லும்   இந்த   தொ டரில்   தனது   சி றந்த   நடி ப்பை   வெளிப் படு த்தி  பல  ரது   பாராட் டையு ம்   பெற் றார்  .  இதை   அடு த்து  பட   வாய்ப் புக ள்   குவி ந்து  வரு கிறது .   அயலி   தொ டரில்   இவ ரை   அம் மாவா க    பல ரும்   பார்த் தனர்  .

 

 

 தற்போ து   இணை யத்தி ல்   வெளி யாகி   இருக் கும்   அவர து   பு கைப்பட ங்க ளை   பார்த் த   ரசிக ர்கள்   ஷாக்   ஆகி   இருக் கிறா ர்கள் .      மாட ர்ன்   உடை யில்   இளம்   நடிகை களு க்கு   சவால்   விடும்   வகை யில்   இவ ர்   புகைப் படங் களை   பதிவு   செ ய்து   வந்து   கொண் டிரு க்கி றார்  .

 

 

அந்த    அம்மா   நடிகை யா  இது  என   ப லரும்   தற் போது   ஷாக் ஆகி   இருக் கிறார் கள் .   பல ரும்  புகைப்ப டங்க ளை   பார்த் து   இவ ரா   என   கேட் கும்   அ ளவிற்கு   அந்த   புகை ப்ப டங் கள்  இரு க்கி றது .     இ ணைய த்தில்   வெளி யான    அவ ரது   புகைப் பட ங்கள்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.