தள ப தி விஜய் யிடம் அதி கம் நெரு க்கம் கா ட்டி வரும் பிர பல நடி கை .!! விஜ யின் குடு ம்பத் தில் இரு ந்து வந்த எச்ச ரிக் கை யால் தெறி த்து ஓ டிய நடி கை.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   ந டிகர்   விஜய் .   இவர்   வா ரி சு   படத் தை   மு டித்து   தற் போது   லியோ   திரை ப்படத் தி ல்   இணை ந்தி ருக்கி றார்  . இதற் காக   படக் குழு   காஷ் மீர்   புறப்ப ட்டு    செ ன்றது  .  மே லும்   ப டத் தின்   பூஜை    மற் றும்   டை ட்டில்   வீடி யோ   இணை யத் தில்  வெளி யாகி   பெரு ம்   அளவி ற்கு   வை ரல்   ஆனது.

 

 

இந்த   படத்தி ன்   இயக் கு னர்   லோகே ஷ்   த ற்போது   மிக வும்   பிசி யாக   ப டத்தை   இயக் கி   வரு கிறா ர் .   இந்த   நிலை யில்    இந்த   படத் தில்   கதாநா யகி யாக   திரி ஷா   நடிக் கிறா ர்  .  மே லும்   பிரி யா   ஆ னந்த் ,   கௌ தம்   மே னன்  ,  அ ர்ஜுன்   என   நட்சத் திர   பட்டா ள மே   இணை ந்து   இருக் கிற து.

 

 

மே லும்  16   வருட ங்களு க்கு ப்   பிறகு   நடி கை   திரி ஷா   மற் றும்   விஜய்   இணை ந்து   நடி க்க   இருக் கிறா ர்க ள் .   இந்த   சமய த்தி ல்   தான்  திரிஷா   படப் பிடிப் பில்   விஜய் யிடம்   அதி கம்   நெரு க்கம்   கா ட்டி    வருவ தாக   ஒரு   தக வல்   வெ ளியாகி   இரு க்கிற து  .  இவர் கள்   பல    வரு டம்   இணை ந்து   நடிக் காம ல்   இருந் த னர்.

 

 

காரணம்    பல   வருட ங்களு க்கு  முன்   இவ ர்கள்   அதிக   நெரு க்கம்   காட்டி யதா ல்   விஜ யின்   மனை வி   போட் ட   கண்டி ஷனா ல்   தான்   இருவ ரும்   இ ணைந்து   நடி க்கா மல்   இருந் திரு க்கின் ற னர்.     தற்போ து   மீண் டும்   இப் படி   ந டப்ப தால்   பல   ஊடக ங்க ளும்   பலவா று   கிசு கிசு   செய் யப்ப ட்டது .

 

 

அத னால்   விஜய்   குடும் பத்தி னர்    இட மிருந் து   தி ரிஷா விற்கு   எச்ச ரிக்கை   வந்துள் ள தாக     தக வ ல்   வெளி யாகி   இரு க்கி றது.    இத னால்   பட குழு வும்   குழ ம்பிப்   போ யிருக் கிறார் களா ம்  .   தற் போது   காஷ் மீ ரில்   அதி க  குளிர்   இரு ப்ப தால்    பட க்குழு   சென் னை   திரு ம்பி   இருக் கின்ற னர்.

 

 

 

இத னை   தொ டர்ந் து   அடுத் ததா க   லண் டனில்   ஷூ ட்டிங்   நட த்த   இ ருப்ப தாக   சொல்ல ப்ப டுகி றது .   இதனா ல்   படப்பி டி ப்பி லும்   திரி ஷா   மற் றும் விஜயை விஜ யின்   கு டும்ப த்தி னர்   தொ டர்ந் து   கவனி த்து  வரு வதாக வும்   சொ ல்லப் படுகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.