வாய் ப்பிற் காக கவ ர்ச்சி யில் தாரா ளம் காட் டும் பிர பல வி ஜய் டிவி சீரி யல் நடி கை. !! வாய் ப்பிற் காக இ ப்ப டியா என கே ள்வி எழுப் பும் ரசி கர் கள்.!!

0

சினி மா வில்   நடி கையா க   அறி முக மாக   வேண் டும்   என்றா ல்   அனை வரு மே   கவர்ச் சி யான   புகை ப்படங் களை   சமூக   வலை தளங் களில்   பதிவு   செய் ய   தொ டங்கி   வரு கிறார் கள் .  வாய்ப் பி ல்லாத   நடிகைக ளை   தொட ர்ந்து   ப ல   சின்னத் திரை   நடிகை களு ம்   இவ்வா று   செய் து   வரு கின் றனர்.

 

 

அதன்பின்   அதை   வை த்து  படங் களில்  வாய்ப்பு களை   தேடி க்   கொள் கிறா ர்கள்.   அது வும்   தற் போது   யெ ல்லாம்   சின்ன த்தி ரை   மூலம்   வெள் ளி   திரை க்கு   வருபவ ர்க ள்   தான்   அதி கம்  .  அந்த   வகை யில்   சின் னத்தி ரை யில்   குடும்ப    பெண் ணாக   அறிமுக மா னவர்  தா ன்   நடி கை   காவி யா.

 

 

இவர்  விஜய்   டிவியி ல்   ஒளிப ரப்பாகி   வந்த   பார தி  கண்ண ம்மா   சீரிய லில்   அறிவு  மணி    கதா  பாத் திரத்தி ல்   நடித் திருந் தார்  .  அதன் மூலம்   பிரப லமும்   அடை ந் தார்.   அதன் பி ன்பு   விஜய்   டிவியி ல்   முக் கிய  சீரி யல்   நான்   பாண்டி யன்   ஸ் டோர்  .  அந்த   சீரியலி ல்   முல் லை   கதா பாத் திர த்தில்   நடி க்க   தொட ங்கி னார்.

 

 

அதில்   இவருக் கும்   மிக ப்பெ ரிய   ரசி கர்   கூட் டம்   உருவா ன து .  ஆ னால்   அந்த   சமய த்தில்   திடீ ரென   சில   மாத ங்களு க்கு   முன்பு   அந்  த   கதா பாத்தி ரத் தில்   இ ருந்து   வில கி   விட் டார் .   அதை த்  தொட ர்ந்து   ஊர்  குருவி  என்ற   திரை ப்பட த்தில்   நடித்தி ருந் தார் .   இந்த   பட த்தை   விக் னேஷ்   சிவ ன்    தயா ரித் திருந் தார்.

 

 

மே லும்   தற்போ து   மாஸ் டர்   மகேந் திர ன்   நடி க்கு ம்   படத் தில்   கதா நாய கியாக   கமிட் டாகி   இரு க்கி றார்  . இப் படி   அடு த்தடு த்த   வாய் ப்பு கள்      இவ ருக் கு   குவி ந்து   வரு கிறது .   இத னால்  இவர்   தற் போ து    கவ ர்ச்சி   பக் கம்   தாவி   இரு க்கி றார்.   தொட ர்ந்து   கவர்ச் சி யான   புகை ப்படங் களை   வெ ளியி ட்டும்   வருகி றார்.

 

 

தற் போது   ரசிக ர்கள்   இ வரு டைய   புகைப் படத் தின்   கமெண் டில்   வாய்ப் புக் காக   இப் படி   செய் வீர் களா  எ ன   கே ட்க   தொட ங்கி   விட் டனர் .   அந்த   அளவி ற்கு   இவர்   கவ ர்ச்சி யில்   தா ராளம்   காட் டி   தற் போது   புகைப்ப டங்க ளை   பதிவு   செ ய்து   வ ந்து   கொண் டிரு க்கி றார் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.