அஜி த்தை தொ டர் ந்து விக் னேஷ் சிவன் கதை யை ரிஜெ க்ட் செ ய்த முன் னணி பிரப லம் .!! அ ப்படி எ ன்ன தான் கதை யோ .! நாலா பக்க மும் அடி வாங் கும் விக் னேஷ் சிவன்.!!

0

நடி கர்   அஜி த்   கடை சியா க   துணி வு   திரைப் பட த்தில்   நடி த்திரு ந்தார்  . அந்த   படத் தின்   வெ ற்றி   தொ டர் ந்து   அடுத் த தா க   விக் னேஷ்   சிவ ன்   உட ன்   புதிய   திரைப் படத் தில்   நடி க்க   இ ருந் தார்  . அதற் கான   முதற் கட்ட   பணி களும்   தொட ங்கி யது.

 

 

விக் னேஷ்  சிவ னும்   படத் திற் காக   தயா ராகி   இரு ந்த   நிலை யில்    தயா ரிப்பு   நிறுவ னம்   அ வ ரை   இந்த   ப டத்தி லிருந் து   வில க்கி   இருக்கி றது .   அத ற்கு   கார ணம்   என்ன வெ ன்று   பார் த்தா ல்   பட த்தின்   முழு   கதை   தங்க ளுக் கு   திரு ப்தி   தராத தால்   இந்த   முடி வை   எடுத் தோ ம்   என   கூறி யிரு  ந்தனர்.

 

 

மே லும்   ப டத்தி ல்   மற்ற   ந டிகை களை   நடி க்க   விடா மல்   நயன் தாரா வை   நடி க்க   வைக் கவும்   அவர்   திட்ட மிட் டார்   என வும்    சொல் லப் பட் டது  .     இத னால்   விக்னே ஷ்   சிவ னின்   சினி மா   கரி யர்   என் னவா கும்   என   ரசிக ர்க ள்   கே ள்வி   எழு ப்பி   வந்த னர்.

 

 

இந்த  நி லையில்    இதே   கதை யை   நடி கர்   விஜ ய்   சேது பதி யிடம்   கூறி   அவ ரும்   நடி க்க   ஒப் புக்   கொ ண்டிரு ப்ப தாக     தக வல்   வெளி யாகி   இரு ந் தது.   ஆனால் தற் போது   அஜி த்துக் கு   முன் பே   இந்த   கதை யை   இவர்   மற்றொ ரு   பிரப ல  நடி கரி டம்   கூறியி ருக்கி றார் .

 

 

அவர் தான்   நடிக ர்   சிவ கார்த்தி கே யன் .   அவரி டம்   இந்த   கதை யை   கூறி   அவ ரும்   இந்த   கதை யில்   நடி க்க   முடி யாது   எ ன   மறுத் து  விட் டாராம்  .  அதன்   பின்பு  தான்   அஜி த்தி டம்   கூறி   இரு க்கி றார்  .     அப்ப டி   என் னதான்   கதை   என்று   தெரிய வில்லை   பல   நடிக ர்க ளும்   இதில்   நடி க்க   மறு க்கின் றனர்.

 

 

ஆனா ல்   விஜ ய்   சே துபதி   மட் டும்   படம்   ஓ  டுமோ   என் னமோ   நட்புக் காக   இந்த   படத் தில்   நடிக் க   சம்ம த ம்   சொ ல்லி   இரு க்கிறா ர் .   படம்   வெளி யா னால்   தான்    படம்   எப் படி   இரு க்கும்   என் பது   தெரியு ம்  .  இந்த   தகவ ல்    த  ற்போது   இணை யத்தில்   வை ரல்   ஆகி   வரு கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.