ஒரே ஒரு படம் வெற்றி யால் உச் சாணி கொம் பிற்கே சென்ற முன் னணி நடி கர் .!! என் னது அத ற்கு தாதா சா கேப் பா ல்கே விரு தா.?

0

சினி மா  வில்   பெரு ம்பா லு ம்   நடிக ர்கள்   பல   வரு டங் கள்   நடி த்தும்   கூட   ச ரி யான   அங்கீ கார ம்   கிடைக் கா மல்   இருந் து   வ  ருவா ர்க ள் .  ஆனா ல்  தற்போ து ஒரு   நடி கர்  ஒரே   ஒரு   பட த்தின்   வெற் றியின்    மூல ம்  இந் திய   அள வில்   பிரபல மானது   மட்டு மின் றி    விரு துக ளை  யும்    கு வித்து   இருக் கி றார்.

 

 

இது   பல ரையும்   ஆச்ச ரியப் பட   வைத் திருக் கி றது .   அந்த   நடி கர்   வேறு   யாருமி ல்லை   நடி கர்  மற் றும்   இய க்குனர்   ரிஷப்  ஷெ ட்டி   தான்  .  கட ந்த   ஆண் டு   வெளி வந்து     விமர்ச ன   ரீதியா கவு ம்   வசூல்   ரீதியா கவு ம்   மிகப்   பெரி ய   வெ ற்றி யை   கொடு த்த   திரை ப் படம்   தான்   காந்தா ரா.

 

 

இந்த  திரைப் படம்  கன் னட   மொழி யில்   வெளி யான து  .  மிக   குறு கிய   பட்ஜெ ட்டில்   வெளி யாகி    மிகப் பெரிய   வசூ  ல்   வேட் டை   நட த்தி யது .   கன் னடம்   மட்டுமி ன்றி   அ னைத்து   மொழி களி லும்   டப் பிங்   செய் யப் பட்டு    பல   இடங் களி லும்   நல்ல   வரவே ற் பு   பெற் று   பாரா ட்டுக ளை யும்   குவி த்து   வரு கிறது.

 

 

குறிப் பாக   சூப் பர்   ஸ் டார்   ரஜினி காந்த்   மற் றும்   உலக நாய கன்   கம ல்ஹாசன்   இருவ ருமே    படத் தை    பாரா ட்டி   இ  ருந் தனர்.     இதன்   மூலம்   இவர்   இந் திய   சினி மாவி ல்   முன் னணி   நட்ச த்திர மாக   இரு ந்து   வரு கிறார்  . இந்த   நிலை யில்  இவ ருக்கு    தற் போது   அர சே   ஒரு   அங் கீகா ர ம்   கொ டு த்திரு க்கிற து .

 

 

நேற்று  மும் பையில்   நடை பெற்ற   விருது   வ ழங்கு ம்   விழாவி ல்   காந்தா ரா   படத்தி  ற்காக   சிற ந்த   ந  ம்பிக் கை    நடி கர்   என்ற   பிரிவி ல்   நடி கர்   ரிஷப்   ஷெட் டிக்கு   2023   ஆம்   ஆண்டி ற்கா ன   தாதா   சா கேப்   பால் கே   விருது   வழங் கப்பட்டி ருக்கிறது  .

 

 

இந்த   உயரி ய   விரு தை   இவர்   பெற் றிருக் கிறா ர் .   அது வும்   காந் தாரா  படத் திற் காக   இதை  அவ ரே  தனது   டிவிட் டர்   பக்க த்திலு ம்   பதிவு  செய் து   இருக் கி றார்.   இதற்கு   பல ரும்   த  ங்களது   வாழ்த்து க்க ளை   கூறி   வரு கின்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.