என் னது இய க் குனர் லோ கேஷ் கங் கராஜு க்கு திரு மணம் ஆகி விட் டதா .? திரும ணம் ஆகி கு ழந் தையே இரு க்கி றதா .?? இது வரை யா ரும் அறி யாத தக வல்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   தற் போது   தவி ர்க்க   முடியா த  இயக் குன ராக   இரு ந்து   வரு பவர்   தான்   இய க்கு னர்    லோ கேஷ்   க னக ராஜ்  .  இவர்  மாந கரம்    படத் தை   இயக் கி   அனைவ ரின்   கவ னத் தையும்   ஈர்த் தார்  .  ஆனா ல்   அதன்   பிறகு   கைதி    என் ற   திரைப் பட த்தின்   மூல ம்   பெரி ய   அளவி ற்கு   பிர பலமா னார்.

 

 

அந் த   பட மும்   மிக ப்பெ ரிய   வெற்றி யை   கொ டுத் தது .   அதை   தொ டர்ந் து  விஜ யுடன்   மாஸ் டர்   என்ற   திரைப் பட த்தில்   இரு ந்து   வெற் றி   கொ டுத்து   முன் னணி    இயக் குன ர்கள்   பட்டிய லில்   இணை ந் தார் .   கடைசி யாக   கமலுட ன்   இ ணை ந்து   விக் ரம்   திரை ப்படத் தை   இயக் கினா ர்.

 

 

அந்த   திரைப் படம்    பெரிய   வசூ ல்   சாத னை   செய் தது .   அதன்   வெற் றியை   தொட ர்ந்து   தற்போ து    லியோ    படத் தை   இ  யக்கி   வரு கி றார் .  அதில் பல   முன் னணி   நடிக ர்க ள்   நடி த்து   வருகி றார்க ள் .   குறு கிய   காலத் தி லேயே   இந் திய   அள வில்     பிரபல மான   இயக் குனர் களி ல்   ஒருவ ராக   மா றிவி ட்டார்.

 

 

லோ கேஷ்   கனக ராஜ்   தற் போது   36   வய து   ஆகிற து  .  ஆ னாலும்   இது வே   பலரு க்கும்   ஆச்சரி யமா கத் தான்   இரு க்கும்  .  ஏனெ ன்றா ல்   இவ ருக்கு   இன் னும்   திரும ணம்   ஆகா த   இளைஞ ன்  என்று   தான்   பல ரும்   நினைத் திருக்கி றார்க ள்  .  ஆனா ல்   இவருக் கு   திருமண ம்   ஆகி   குழந் தை   உ ள்ளது  .

 

 

இந்த   தக வல்    தற் போது   வெ  ளி யாகி யிருக்கி றது  .  இவர்  ஒரு   பேட்டி யில்   தன க்கு   இரண் டாவது   படம்   கிடை க்கும்   வரை   நீ   வேலை க்கு   போ   அது வரை க்கும்   என க்கு   பெ ரிய   வரு வாய்   இரு க்கா து  என   ம னைவி யிடம்   கூறி னேன்.   அதே போன்று  எ ன்   மனை வியும்   ஒன்ற ரை   வரு டங்க ளுக்கு  மே லாக   வேலை க்கு    போய்   குடும்ப த்தை   பார் த்து  வந் தார்.

 

 

கைதி    படத் தில்    கமிட்   ஆன   உடன்   அவ ரை   வே லையை   விடச்   சொ ன்னே ன்   என   கூறியி ருக்கி றார் .   அது   தற்போ து   வைர லாகி   கொண் டிரு க்கிறது  . இதன்   மூலம்   லோ கே ஷுக்கு    திரும ணம்   ஆகி   குழந் தை  இருக்கி றது   என   தற் போது   தகவ ல்   வெளி யாகி    பல   ரசிகர் களை    ஷாக்  ஆக   வைத் து   இருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.