அந்த ஒரு இய க்கு னரை நம்பி சினி மா வா ழ்க்கை யே தொலை த்த பிர பல நடி கை .!! ஆளே அடை யா ளம் தெரி யாமல் இவ்வ ளவு குண் டாக மாறி விட் டாரே .? வை ரலா கும் புகை ப்பட ங்கள் உள் ளே.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   ந டிகை யாக   இருந் தவர்   நடி கை   அனுஷ் கா   ஷெ ட்டி .  தமி ழ்   மற் றும்   தெலுங் கு   சினி மா   உல கில்   நயன் தாரா ,   சம ந்தா   போ ன்ற   நடிகை களு க்கு   நிக ராக  முன் னணி   நடிகை யாக   வல ம்   வந்து   கொண் டிரு ந்தவர்.

 

 

தமிழி ல்   அருந் ததி   படத் தின்   மூலம்   மிகப் பெரி ய   அளவி ற்கு   பிர பல மானார்.   அடு த்தடு த்து   முன்ன ணி   நடி கர்  பட ங்களில்   ஜோடி யாக   நடி த்து   மு ன்னணி   அந்தஸ் தை   பெற் றார்  .  அதன் பின்   தெலு ங்கில்   பாகு பலி   என்ற   திரை ப்படத் தில்   நடித் து   இந்தி ய   அ ளவில்   பிரபல மான   நடிகை யாக    பார் க்கப்ப  ட்டார்.

 

 

மே லும்   இவரு டைய   அழ கே   மி கவும்   ஒ ல்லியா க   இ ருப்பது   தான்   என   ர சிகர் கள்   கூறி   வந் தன ர் .   இந்த   நிலை யில்   இஞ் சி   இ டுப்ப ழகி   எ  ன்ற   ஒரே   ஒரு   திரைப் படத் திற் காக   உடல்   எடை யை   மிக   அதிக மாக   செய் தார்.     ஆனா ல்   அந்த படம்   தோல் வி யை   தழு வியது .

 

 

 

அதே போன்று  அதன்  பின்   இவ ர்   உடல்   எடை யை   தற் போது   வரை   குறை க்க   முடியா மல்   அவதி ப்ப ட்டு   வரு கிறா ர் .   பாகு பலி  2   படத் தில்   இவ ரை   ஒ  ல்லி யாக   காட்ட  சில   டெக் னாலஜி யை   பய ன்ப டுத்தி   இரு ந்த னர் .  இந்த   பிரச்ச னை யால்  இவரு க்கு   தி ருமண மும்   தற் போது   வரை   ஆ காமல்   இரு க்கி றது.

 

 

மே லும்   கடந் த   இர ண்டு   வருட ங்க ளாக   எந்த  ஒரு   திரைப் படத்தி லும்   நடிக் காமல்   இருந் து   வந்த  இவர்   சமீப த்தி ல்   சிவராத் திரி யை   முன் னிட்டு  கோவி லுக்கு   செ ன்ற   வீடி யோ   இணை யத் தில்   வைர ல்  ஆனது .   இதில்   இ வரை   பார் த்த  பல   ரசிகர்க ளும்   தற் போதும்   ஷாக் ஆகி   இருக் கிறா ர் கள்.

 

 

ஏனெ ன்றா ல்   தற் போது  வரை   உடல்   எடை யை      குறை க்க   முடியா மல்  இவர்   மிக வும்   குண்டா கவே  காண ப்படு கிறா ர்  .   ஒரு   காலத் தில்   அப்ப டி   இருந் த   அனுஷ் காவா   இது   என்ற   அளவி ற்கு   தற் போது   ரசிகர் கள்   கூறி   வருகி றார் கள்.   அந்த   புகை ப்படங் கள்   தற் போது   வைரலா கி க்   கொ ண்டி  ருக்கி றது.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.