முழு மை யாக ஆன் மீக த்தில் இற ங்கிய பிர பல நடி கை .!! வா ய்ப் பில்லா மல் இப்ப டியா .? இனி சினி மா வுக்கு குட் பை தானா ?

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடிகை யாக   இரு ந்து  வரு பவர்   தான்   நடி கை   அமலா பால்  .  சிந்து   சமவெ ளி   என்ற   திரை ப்பட த்தின்   மூலம்   கதா நா யகி யாக   அறிமு கமா னார்  .  அதை   தொட ர் ந்து   அடுத் தடு த்து   திரைப் படங்க ளில்   நடி த்து   முன் னணி   அந்த ஸ்தை   பெ ற்றா ர்.

 

 

குறிப் பாக   தமிழ்   சினி மாவி ன்   முன்ன ணி   ந டிகர் கள்   பட த்தி ல்   நடித் திருக் கிறார்  .  மைனா  ,   தெ ய்வ த்திரும கள் ,   வேட் டை ,   காதலி ல்   சொத ப்பு வது   எ  ப்படி ,   தலை வா  ,  நிமி ர்ந்  து   நில் ,   அம் மா   கண க்கு  ,  ராட் சசன்   போ ன்ற   திரை ப்படங் களில்   நடி த்து    முன்ன ணி   நடிகை யாக   இரு ந் தார்.

 

 

அதன்  பின்   ஆடை   என்ற   சர்ச் சை யான  திரைப் படத்தி ல்   நடி த்து   அதி லும்   பிரபல மடை ந் தார் .   அதை   தொ டர்ந் து   தற் போது   சமீப த்தி ல்    அவரு க்கு   பட   வாய்ப் புகள்   கிடை க்கா த   நிலை யில்   மற்ற   மொழி   திரை ப்பட ங்க ளை   நடி த்து   வருகி றார் .

 

 

அதை  தொ டர்ந் து   சில   வெப்   தொ டர்க ளில்   நடி த்து   வ ந்து   கொ ண்டி ருக்கி றார்.   இந்த   நி லையில்   பல   ச ர்ச் சைக ளில்   சிக்கி   வந் தவர்   சமீப கால மாக   ஆன் மீக   பயண த்தில்   இற ங்கிவி ட்டா ர் .   இத னால்   இவர்   சினி மாவை   விட்டு   வி லகி   முழுமை யாக   ஆன் மீகத் தில்   இருக் கப்   போ கிறா ராம்.

 

 

இவ் வா று   பல   ரசிக ர்களு ம்   தற் போது   கேள் வி   எழுப் பி   வருகி றார் கள்.   சமீப த்தில்  கூட   இ வர்   பிர பல   கோ யிலுக் கு   சென் று   அங்கு   குளத் தில்   குளிப்ப து   போ ன்று   ஃபோ ட்டோ   ஷூ ட்   களை   எடுத் து    இணை ய த்தில்   வெளி யிட்டி ருக்கி றார்.

 

 

மேலு ம்  இவர்   சினி மாவை   விட்டு   ஆ ன்மீக த்தில்   இணை ய   போகி றார்  என  பல   ரசிக ர்க ளும்   கூறி   வருகி றார் கள்  .  இந் த   சம்ப வம்   தற் போது   வை ரலாகி   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.