என் னது எம் கும ரன் சன் ஆப் மகா ல ட்சுமி படத் தில் நடி க ர் தனு ஷா .? இதுவ ரை பல ரும் பார் த்தி ராத புகைப் படம் உள் ளே.!!

0

இய க்கு னர்   மோக ன்  ராஜா  இய க்கத்தி ல்   ஜெய ம்   ரவி   நடி த்து   வெளி யான   திரை ப்ப டம்   தான்   எம்  கும ரன்   சன்  ஆப்   மகா லட்சு மி .   இந்த படம்   வெ ளியாகி  மிகப்பெ ரிய   வெ ற்றி யை   கொ டு த்தது.

 

 

அதே போல்   இன்று   வரை   இந்த   படத் திற் கான   ரசிகர் கள்   இ ருந்து  கொ ண்டு   தான்  இரு க்கி றார் கள் .   குறி ப்பாக   ஜெய ம்   ரவி யை   வை த்து   அவ ரது    அண் ணன்   மோக ன்   ராஜா   இய க்கும்  அனை த்து   திரை ப்படங் களு மே   சூப் பர்   ஹிட்   படங் களாக   அமை ந்திரு க்கி றது .   அதி ல்    இந்த   படம்   குறிப் பிடத் தக் கது.

 

 

 இந்த   படத் தில்   இவரு டன்   இணை ந்து   பிரகா ஷ்ராஜ்  ,  விவே க்  ,  அசி ன்   என பல   முன் னணி   ந ட்சத் திர ங்கள்   நடித்தி ருப் பார்க ள் .  இந்த   படத் திற் கு    தே வாவின்   மகன்   ஸ்ரீகா ந்த்   தேவா   இசை யமை த்து   இருக் கிறா ர்  .  குறிப் பாக   இந்த  படத் தில்   இடம் பெற்ற   அம் மா   பாடல்   பலரு க் கும்   பிடி த்த   பா டலாக   இரு ந்து   வரு கிறது.

 

 

 

இந்த   நிலை யில்   இந்த   பட த்தின்   பூஜை யில்   நடி  கர்    தனுஷ்   கல ந்து   கொ ண்டிருந்தி ருக் கிறா ர் .    அப் போது   எடுக்க ப்ப ட்ட   புகை ப்பட ங்கள்   தற்போ து   இணை யத் தில்   வைர லாகி   கொ ண்டு   இருக்கி றது  . இந்த   படத்தி ல்   முத லில்   நடி க்க   தனு ஷ்   தான்   கமிட்  டாகி   இ ருந்  தா ராம்.

 

 

ஆனா ல்  அதன் பின்   ஏற்பட் ட   சில   கார ணங்க ளால்   தனு ஷ்   இந் த   படத் தில்   இரு ந்து   வில கி   விட் டார் .  அதன் பிறகு   தான்   ஜெய ம்   ரவி   இந்த   படத் தில்   ந டி த்து  இருந் தார்  என   சொல் லப்ப டுகிற து.

 

 

அந்த  படம்   பூஜை யில்   எடுக் கப்பட் ட   புகை ப்படங் கள்   தற் போது   வைர லாகி   வரு கிறது  .  மேலு ம்   அந்த   படத் தில்   தனு ஷ்   நடித் திருந் தால்   எ ப்ப டி   இருக் கும்   என   நெட் டிசன்க ள்   தற் போ து   பேசி    வருகி றார் கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.