அந் த நடி கர் என் னை நம்ப வை த்து ஏமாற் றி விட் டார் .!! உண் மையை போ ட்டு உடை த்த நடி கை பி ரியா ப வானி சங் கர் .!! என்ன சொ ல்லி இரு க்கி றார் தெரி யுமா.?

0

தமிழ்   சி னிமா வின்   வளர் ந்து   வரும்   முன் னணி   நடி கையா க   இருப் பவர்  தான்   நடி கை   பிரி யா   பவா னி   சங் கர் .  இவர்  முதலி ல்   சின் னத்தி ரையி ல்   செய் தி   வாசிப் பாள ராக   இரு ந்து   பின்    தொ குப்பா ளரா க   இரு ந்து   அதன் பின்   சீரியல் களில்   நடி த் தார்  .  அதன்   மூலம்   பிர பலமா னார்’.

 

 

பிறகு   சினிமா வில்   அறிமு கமானா ர்  .  மேயா த  மான்   திரைப் படத் தின்   மூலம்   அறிமுக மான  இவர்   அடு த்தடு த்த   திரை ப்படங்க ளில்   ந டிக்க   தொ டங்கி னார்.  கடை க்குட் டி   சிங்க ம் ,   மான் ஸ்டர்  ,  மாஃ பியா  ,   ஓ   மனப்  பெண் ணே  ,  யா னை  ,   திருச்சி ற்றம் பல ம்   என   சிறப் பான   படங் க ளை   நடித் து    வருகி றார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்  இவர்   வரு டத்தி ற்கு   கி ட்டத் தட்ட   ஐந்து   படங்க ளுக் கு   மேல்   நடி த்து   வரு கி றார்  .  தற்போ து   கூட   இவர்   கை வசம்   பத்து   த ல  ,  அகி லன் ,   ரு த்ரன் ,   டிமா ன்டி   கால னி  2 ,   பொம் மை    போ ன்ற   திரைப்பட ங் கள்   இருக் கின் றது.  மிக வும்   பிஸி யான   நடிகை யாக   இரு ந் து   வ ருகி றா ர்  இவர்.

 

 

அவ் வப் போது   இணை யத் தில்   போட் டோ  களை   பதிவு    செய்து   வந்து    கொண் டிருக் கிறார் .   இத னால்   இணை யத் திலு ம்  இ வருக்கெ ன   ரசி கர்   கூட் டம்   உரு வாகி   இரு க்கிற து  .  இந்த   நிலையி ல்   சமீப த்திய   பேட்டி   ஒ ன்றில்  பேசி யவர்   சில   விஷய ங் களை   மி கவும்   வெளிப் படை யா க   கூறி   இரு க்கி றார்.

 

 

நான்  ஒரு   காலக ட்ட த்தில்   தப்பா ன   ஒருவ ரை   நம்பி   ஏமா ந்து   இரு க்கி றேன்.  அவரு டைய   வார்த் தை கள்   அனைத் தையும்   நம் பி   இரு க்கி றேன்  . அவ ருடைய   பேச் சைக்   கேட்டு   தப் பான   முடிவு களை   எடு த்து   இருக் கிறே ன் .   சில   நேரங் களில்   நாம்   சில ரை   நம் புவோ ம்.

 

 

அதே போல்   நா னும்   நம்பி னேன்  .  அ து   என்  தவறு   அத னால்   ஏமா ந்து   விட் டேன்   என்று   வெளி ப்ப டையா க   பேசி   இரு க்கி றார்  .  அவர்   யா ரை  குறிப்  பிடுகி றார்   என   த ற்போது   தெரி யவி ல்லை .   ஆனா ல்  தா னும்   ஏமாற் றப்ப ட்டு   இருப் பதா க   இவர்  பேசி   இரு ப்ப து   பரபர ப்பை   ஏற் படுத் தியிருக் கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.