இசை யமை ப்பா ளர் அனி ருத் உடன் ரகசி யமாக காத லில் இருக் கும் பாடகி ஜோனி தா கா ந்தி .!! முதல் முறை யாக அவ ரே சொ ன்ன தக வல் .!! இணை யத் தில் வை ரலா கும் செ ய்தி.!!

0

தமிழ்   சினி மா   பொரு த்தவ ரை   பெ ரும் பாலு ம்   நடிகர்க ள்  தான்   காதல்  மன்ன னாக   இரு ந்து   வரு வார் கள்  . அவர்க ளை   தொ டர் ந்து   தற் போது  இசை யமைப் பாளர்   அனி ருத்  தான்   காதல்   மன்ன னாக   இரு ந்து  வருகி றார்.

 

 

இவர்  பல   நடி கைக ளுடன்   கிசு கிசு வில்   சிக்கியி ருக்கி றார் .  இவர்   ஆரம் பத்தி லிரு ந்து   பக்கா   பிளே பாயா க   இரு ந்து    வருகி றார் .  பல   நடிகை களு டன்   நெருக் கமாக   இருக் கும்   புகைப் படங் களும்   அவ்வப்  போது   வெளி யா கிக்   கொண் டுதான்   இரு க்கி றது.

 

 

ஆனா ல்   இவரு டைய   இசை   மற்று ம்   பாட ல்களு க்கு   பஞ்ச மே   கி டையாது  .  அந்த   அ ளவிற் கு   தனது   பாட ல்க ள்  மூலம்   அனை வரை யும்   கவர்ந் திருக் கிறார்.   இவர்   தனது   படங் களி ல்   தொ டர் ந்து   பாடகி   ஜோனி தா வை   பாட   வை த்து   வந்தி ருக் கி றார்  .

 

 

இத னால்   இரு வரும்   காத லிப்பதாக வும்   ஒரு   பே ச்சு   இருந் து   வந்தி ரு க்கிறது.  ஆ னால்  இருவ ரும்   அத ற்கு   எந் த   ஒரு   பதி லும்   சொல் லா மல்   மௌன மாக   இரு ந்து   வரு கிறார் கள்  .  இது   கு றித்து   சமீ பத்தி ல்   பத்தி ரிகை யா ளர்   சந்தி ப் பில்   அனி ருத்   உடன்   கா தலா   என  கேள் வி   கேட் கப்ப ட்டது .

 

 

அத ற்கு  அவர்   மறு ப்பு   ஏது ம்   தெரி விக்கா மல்   அவரு டைய   இசை  என  க்கு   பிடிக் கும்   என்று   மட் டும்   கூறி யிருக் கிறா ர் .    இவர்   மறுக் கவு ம்   இல் லை   என்ப தால்   இரு வரும்   காத லில்    இருந் து   வருவ தாக   தான்   தற்போ து   ரசிக ர்கள்  கூறி  வரு கி றார்க ள்  .  இந்த   செ ய்தி   தற் போ து   இணை யத் தில்   வைர லாகி   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.