ரஜினி மக ளாக இருந் தால் என்ன வேணா லும் சொ ல்ல லாமா .!! லால் சலா ம் திரை ப்படத் திலி ருந் து வில கும் முக் கிய நடி க ர் !! சூ சக மாக அ வரே வெளி யிட்ட பதிவு.!!

0

சூ ப்பர்   ஸ் டார்   ரஜி னியி ன்  மூத்த   மகள்   தான்   ஐஸ் வர் யா   .  இவர்   தற் போது   லால்   ச லாம்   என்ற   திரை ப்படத் தை   இ  யக்கி   வருகி றார் .   இந்த   படத் தில்   விஷ் ணு   விஷா ல்   மற் றும்   விக் ரா ந்த்   இருவரு ம்    கதா நாயகர் களா க   நடி க்க   இரு க்கிறா ர்கள்.

 

 

மே லும்   இந்த   படம்   கிரிக் கெட்   சம்ப ந்தப்ப ட்ட    படம்  .   இந்த   பட த்தில்   ரஜினி   ஒரு   கேமி யோ  கதா பாத்தி ரத் தில்    நடி க்க   இருக் கி றார் .   இந்த    நிலை யில்   சமீப த்தில்   இந்த   பட த்தில்   இரு ந்து   ஆடை   வடிவ மைப் பாள ர்   ஐஸ்வ ர்யா வுடன்   கரு த்து   வேறு பாடு   ஏற்ப ட்டு   படத் தில்   இருந் து   வில கி   இருந் தார்.

 

 

இதை   தொ டர்ந் து    தற் போ து    நடி கர்   வி ஷ்ணு   விஷா லும்   படத் திலி ருந்து   விலக   இரு ப்பதா க   தக வல்க ள்   சோ சியல்     மீடி யாக் கள்   பரவி   வருகி ற து .  இதை   அவ ரே    சூசக மாக   கூறியி ருப் பதா கவு ம்   தற் போ  து    சொல் லப்ப டுகி றது.

 

 

தமிழ்   சினிமா வி ன்   பிர பல   நடிக ராக   இரு ந்து   வருப வர்  .  மே லும்   இவர்  கிரி க்கெட்   வீரராக   நடித் த   ஜீவா   திரை ப்ப டம்   மிகப் பெரி ய   வெற்றி யை   கொ டுத் தது  .  அத ற்கு   அடு த்து   இந்த   படத் தில்   கலக்கு வார்   என்று  ரசி கர்க ள்   எதிர்பா ர்த்து   இருந் தன ர் .   இந்த   நி லையில்   படத் தில்   இருந் து   விலகு வதா க   சொ ல்லப் படுகி றது.

 

 

அதை   உறுதி   செ ய்யும்   வகை யில்   விஷ் ணு   வி ஷால்   லேட்ட ஸ்ட்   ட்வீட்     உள்ள தாக   ரசி கர் க ள்   கூறி   வரு கின்ற னர்  .  இவர்   தனது   ட்வி ட்டர்   பக்கத் தில்   வெளி யிட்ட   இந்த   பதிவை   பார் த்த  பல   ரசிகர் கள்   அப்பொ ழுது   இவர்   வெளி யேறு  வது   உண் மை  தானா   என   தற் போது   பேசி   வருகி றார்க ள்.

 

 

இது  தொ டர்பா ன   அதிகார ப்பூர்வ மான   அறி விப்பு    வெளி யா கும்   என   எதிர்பா ர்க்கப் படுகி றது .   செலி பிரி ட்டி   கிரிக் கெட்   போ ட்டியி ல்   தற் போது   விஷ் ணு   வி ஷால்   வி ளையாடி   வருகி றா ர்  .   இந்த   தக வல்   தற் போது   இ ணைய த்தில்   வைர லாகி க்   கொண் டிரு க்கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.