ஒரே படத் திற் காக இர ண்டு முறை கைது செய் யப் பட்ட பிர பல நடி கர் .!! கைது செய் யும் அளவி ற்கு அப் படி என்ன செய் தார் தெரி யுமா .?? வை ரலா கும் செய்தி.!!

0

பிர பல   இயக் குன ராக   இரு ந்த வர்  தான்   எஸ்  ஜே   சூர் யா .   இவர்   இயக் கு னராக   இரு ந் து   தற் போது   படங் க ளில்   நடி கராக வும்    கல க்கி   வரு கி றார் .   தற் போது   படங் களை   இய க்குவ தை   காட்டி லும்   நடி ப்பில்   தான்   அதி க   கவ னம்   செ லுத்தி   வருகி றார் இவர்.

 

 

வாலி   என்ற   திரை ப்பட த்தின்   மூலம்   இயக்கு னரா க   அறி முக மான   இவர்   அதன் பின்   குஷி   என்ற  திரைப்ப டத் தை   இயக் கி   மே லும்   பிரப லமா னா ர்  .  இ ந்த   படங் களு க்கு   பின்  இவர்   இயக்க த்தி ல்   வெளி யான   திரை ப்படம்    தான்   நியூ.

 

 

இந்த   திரை ப்பட த்தி ல்   பல   நடி கர் களை   நடி க்க   வைக் க   திட் ட மிட்டு   அனை வரும்   மறு த்த தால்    இவ ரே   இந்த   படத் தில்   கதா நாயக னாக    நடித் திருந் தார்.   அதன்  மூலம்   ஹீ ரோவா கவு ம்    த மிழ்   சினிமா வுக் கு   அறிமு கமானா ர்  . இந்த   பட த்தில்   ஏகப் பட்ட   அட ல்ட்   காட் சிகள்   இட ம்பெற்றி ருக்கு ம்.

 

 

இந்த   படத் தை   சென் சாரில்   பார் த்த   ஒரு   பெ ண்   அதி காரி   இ ந்த   படத் திற்கு   யூ யூஏ  எது வுமே   கொ டுக் க   முடி யாது   என   கூறி விட்டா ராம்  .  மே லும்   இவ ரை   பயங் கர மாக   திட்டியு ம்    இருக் கி றார் .   இத னால்   கோவ மான    எஸ் ஜே   சூர் யா   தன்   கை யில்   இரு ந்த   செல் போ னை   அதி காரி யின்   மீது   தூக் கி   எறி ந்து   இருக் கி றார்.

 

 

இத னால்   இவர்   மீது   வழ க்கு   பதிவு   செ ய்து   கைது   செய் யப்ப ட்ட   இவர்   பின்   ஜாமி னில்   வெளி வந்திரு க்கி றா ர் .  அதன் பின்   அதே   படத் திற் காக   இவர்   மற் றும்   சிம் ரன்   இருவ ரும்   நெ ருக் க மாக   இ ருக் கும்   போ ஸ்ட ர்கள்   சென் னை யில்   பல   இடங் களி ல்   ஒட்ட ப்ப ட்டு   இ ருக் கிற து.

 

 

இவை  தடை   செ ய்யப் பட்ட   காட்சி களின்   போஸ் டர்   என்ப தால்   மீண் டும்   இவர்   மீது   வழ க்கு   பதி வு   செய் யப்பட் டு     மீண் டும்   ஜாமி னில்   வெ ளியே   வந் திரு க்கி றார்  .    ஒரே   படத் திற் காக   இவர்   இரண் டு   முறை   கைது   செய் யப்ப ட்டு   மீண்   டும்    வெளி யில்   வந்தி ருக் கி றார்  .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.