தன் னை குரு வாக நினை த் தவரின் கழு த்தை யே அறு த்த பாலா .!! நம் பிய வரை ஏமா ற்றி தற் போது வரை அ தில் இரு ந்து மீள முடி யாத நடி கர்.!+

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   இயக் குன ராக   இருப் பவர்  தான்   பாலா  .  இவர் ஒரு   கட்டத் தில்   தனக் கான   ஸ் டைலில்   படங் களை   இ யக்  கி   வெ ற்றி   கண் டவர்.   ஆ னால்   சமீப   கால மாக   இவரு க்கு   வாய்ப்பு கள்   அமை வது   கிடை யாது.

 

 

அதை   போல்   இவ ரும்   பல   பிரச்ச னைக ளை   செ ய்து   வருவ தாக   திரை த்துறை யில்   பேச் சு   அடிப டுகி றது .  அதே போல்   தன்   பட ங்க ளில்    நடிக் கும்   ந டிகர் களை அத ட்டி   அடி த்து   இரு க்கிறா ரா ம்  .  அத னாலே யே   இவ ருடைய   திரை ப்படங் களில்   முன் னனி   நடிகர் கள்   நடிப் ப து    கிடை யாது.

 

 

தன் னை   நம்பி யவரி ன்    கழுத் தை   அறு த்து   தற் போது   வரை   அந்த   நடி கரை    வருத் தப் பட   வைத்தி ருக் கிறா ர்   பாலா  .  அந்த   ஹீ ரோ   வேறு   யாரு ம்   இல்லை   இவ ரை   குருவா க   நினை த்த    நடி கர்   விக்  ரம்   தான் .   அவர்   தனது   மகன்   துருவ்  விக் ரமை    சினி மா வில்   நடி கரா க   அறிமு கப்படு த்த   விரு ம்பி னார்.

 

 

அத னால்   பாலா விட ம்   கேட் டு  தெலு ங்கில்   மிகப் பெரிய   வெற்றி   அடை ந்த   அர் ஜுன்    ரெ ட்டி   திரை ப்படத் தை   தமி ழில்   ரீமே க்   செய் து   இரு ந் தார்   .    அந்த  சமய த்தில்   விக்ர ம்   அந்த   படபி டிப் புக்கு   கூட   செ ல்ல   வில் லை யாம்  .   கார ணம்   பாலா வின்   மீது   முழு   நம்பி க்கை   வை த்து   இ  ருக்கி  றார்.

 

 

ஆனா ல்   ஒரு   கட்டத்தி ல்  படத் தை   பார் த்த   விக் ரம் ,    துரு   வி க்ரம்   மற் றும்   தயா ரிப் பாளர்   படத் தைப்   பார் த்து   பாதி யிலே யே   கல ங்கி   எ ழுந்து    வி ட்டார்க ளா ம்.   கார ணம்   படம்   அவ்வள வு   கேவல மாக   உரு வாகி   இருக் கிற தாம் .   மே லும்   தேவை   இல் லாத   முகம்   சுளி க்க   வைக் கும்   காட்சி களு ம்   படத் தில்     அமை ந்திரு ந்தது.

 

 

தன்   மக னை  எப் படி   பார்க் க   வேண் டும்   எ ன   நினை த்து   விக் ரம்   இப் படி   பார்க் கும்  நிலை க்கு   வந்து   அதன்   பின்  தான்   மற் றொரு   இயக் கு னரை   வை த்து படம்  உரு வாக் கி   இரு ந்தா ர் .   இப் படி   தன் னை  நம்பி   வந்த   விக் ரமை  கழுத் தறு த்து   இரு க்கி றார்    பாலா.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.