மெட் ராஸ் பட ஜானி யன் மீது கா தலில் வி ழுந்த பிர பல இளம் நடி கை. !! இன்ஸ் டாகி ராம் மூலம் காத லை வெ ளிப்ப டுத் திய நடி கை .!! இந்த நடிகை யா என ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பி  ரபல   இயக் கு னர்   பா   ரஞ் சித்  .  இவர்   இய க்கத் தில்   வெளி யாகி     மிகப் பெ ரி ய   வெ ற்றி   அடை ந்த   திரை ப்ப டம்   தான்   மெட் ராஸ்.  இந்த   பட த்தில்   ஜா னி   என்ற  கதா   பாத்தி ரத் தில்   நடித்தவ ர்  தான்   ஹரி.

 

 

இவர்  அந்த   கதாபாத் திரத் தின்   மூலம்  பெரி  ய   அளவி ற்கு   பிரப லமா னார்.   அதே போல   ரைட் ட ர்   திரை ப்பட த்திலு ம்   தனது   நடிப் பின்   மூ ல  ம்  கவன த்தை  ஈர் த்தார் .   இப் படி   அடுத் தடு த்த   படங் களில்   நடித் து   வரும்    இவர்   தற்போ து   ரஞ்சி த்   படத்தி ன்   கதாநா யகி யை   காத லித்து   வருவ தாக   சொ ல்லப் படு கிறது.

 

 

அந்த   ந டிகை   வேறு   யாரு மில் லை   சார்ப ட்டா   பரம்ப ரை   படத்தி ன்   மூலம்   பிரபல மடை ந்த   து ஷா ரா   விஜய ன்  தா ன் .   ரஞ் சித்  இய க்கத்தி ல்   வெ ளியான   சார்ப ட்டா   பரம் பரை   தி ரைப் படம்   மிகப் பெரிய   வெற் றியை   கொடு த்த து .  இவ ரது   நடிப் பு   அனை வ ரையும்   கவர்ந் தது.

 

 

அதன்  பிறகு   துஷா ரா   நட்சத் திரம்  நகர் கிற து   படத் தில்   நடித் த   ரெனே  பல   விமர் சன ங்க ளுக்கு   உள்ளா னது .   இருப் பி னும்   அவர்  அதில்   நடி த்து    பலரை யும்   விய க்க   வை த்தார்.    இந்த   நிலை யில்   இவர்   தன து    இன் ஸ்டா கிரா ம்   பக் கத் தில்   ஸ்டோ ரி   ஒ ன்றை   பதிவி ட்டு   இரு க்கி றார்.

 

 

அதில்   நடி கர்   ஹரி யுடன்   இருக் கும்   புகை ப்படத் தை   பதி விட்டு   என்னு டைய   ஹரி  என   பதிவு   செய் திருக்கி றார்.    இதை   பார் த்த   இணை ய   வாசி கள் இரு வரும்   காதலி க்கி றார் கள்   என   தற் போது   கூறி   வருகி றார் கள்.

 

 

 

இத னால்   இவர்க ள்   இருவ ரும்   தற்போ து   காதலி ல்   இருந் து  வருவதா க   தான்   தற் போது   இணை யத்தி ல்  பல   பேச்சு கள்   இ ருந்து   வரு கிறது .   இது எந்த   அள விற்கு  உண் மை   என்ப து   தெரி யவில் லை .   ஆனா ல்   தற் போது   இந்  த   செய்தி   இணை யத் தில்   வைர லாகி   கொ ண்டி  ருக் கிறது .

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.