அஜி த்து டன் சேர் ந்து கெ ட்டுப் போன பிர பல நடி கை .!! பல லட் சம் செ லவ ழித்து எதை வாங் கி இ ருக்கி றார் பா ருங்க .!! வீடியோ வுடன் உள் ளே.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   நடி கராக   இருக்கு ம்   அஜித்   க டைசி யாக   துணிவு  திரை ப்பட த்தில்   நடித் திருந் தார்  .  இந்த   திரை ப்ப டம்   இவரு க்கு   வெற் றியை   கொடு த் தது  .  இதை   அடு த்து  இவர்   அடு த்த   திரை ப்ப டத் தில்   நடி க்க   தயா ராகி   வருகி றார்.

 

 

இந்த   நி லையில்   அஜித்   பெரும் பாலு ம்   பைக்கு கள்   மீது   பெ ரும்   ஆர் வம்   கொண் டவர் .   ஷூட் டிங்   இல்லா த   நேரத் தில்   பைக் கை   எடுத் துக்   கொ ண்டு   உல கம்   சுற்ற  சென் று   விடு வார்.    துணி வு   படத் தின்   போது   கூட   சில   சம யம்   இவர்   பைக் கில்   லடா க்   மற் றும்   வெளி நாடுக ளில்   சுற் றி   வந் தார்.

 

 

அதன்   புகை ப்பட ங்கள்   இ ணையத் தில்   வைர லாகி   கொ ண்டு   இரு ந்தது .   இந்த   நிலை யில்   இவர்   தன்னு டன்   ந டித்த   நடிகை யை யும்   இது போன்று கெடு த்து  வி ட் டார் .    துணி வு   படத் தில்   இவரு டன்   இ ணைந்து   நடி த்த   நடி கை   தான் மஞ்சு  வாரி யார் .  இவர்    மலை யாள த்தில்   பிர பல   நடி கை யாக   இரு ந்து    வருகி றார்.

 

 

இந்த  நிலை யில்    மஞ்சு  வாரி யார்   தற் போது    இன்ஸ் டாகி ரா ம்   பக்க த்தி ல்    பதிவு   ஒன் றை  போட் டு   இரு க்கி றார்  .  அதா வது   விலை   உயர்ந் த   பி எம் டபி ள்யூ   பைக்   ஒன் றை   வாங் கி   இரு க்கிறா ர்  .   அந்த   வீடி யோவை   வெளி யிட்டு   இருக் கிறா ர்   இவர்  .

 

 

இவர்   வாங் கி   இருக் கும்   பைக் கின்   விலை   மொத் தம்   2  6   ல  ட்சம்   ரூபா ய்   என   சொல்ல ப்ப ட்டு   வ ருகிற து .  இதில்  பல   ஸ்பெ ஷல்   விஷ யங் கள்   இரு க்கிற தாம்.   21   கி லோமீ ட்டர்  மைலே ஜ்   த ரக்கூ டிய து .

 

 

250  கிலோ  எடையு ள்ள   இந்த  சூப்ப ர்   பைக்  1200   சிசி களு க்கு   மேல்   இருக் கக்கூ டியது   என்றெ ல்லா ம்   சொல் லப்ப டுகிற து .   அஜித்   தன் னுடன்  நடித் த   நடிகை யையும்   விடா மல்   அவரை யும்   பைக்   ஆசை  கா ட்டி   தற் போது   பல   லட் சத் துக்கு   சூப்பர்   பைக் கை   வாங் கி   இருக் கி றார்   மஞ்சு வாரி யார்  .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.