சற்று முன் வீட் டில் தூ க்கி ட்டு தற் கொலை செய் து கொ ண்ட பிர பல விஜய் டிவி சீரி யல் நடி கர் .! அதி ர்ச்சி யில் சின் னத் திரை நடி கர் கள் மற்று ம் ரசி கர் கள்.!!

0

சமீப கால மாக   சி னிமா   துறை யில்   இறப் புச்   செ ய்திக ள்   அடிக் கடி   வந்து   கொ ண்டே   தான்   இரு க்கி றது  .  இந்த   நிலை யில்   தற் போது   சின் னத்தி ரை    சீரிய லைச்   சார் ந்  த   ஒரு   முக் கிய   பிரப லம்   வீட் டில்   தூக்கி ட்டு   தற்கொ லை   செய் து   கொ ண்டி ருக்கி றார்.

 

 

இது   பல ரையும்   அ திர்ச் சிக்கு    உள் ளாகி   இரு க்கி றது .   விஜய்   டிவி யில்   ஒளிபர ப்பா கி   வரும்   சீரி யல்   தான்   காற்று க்கு   என் ன   வேலி  .   இதில்   கதா நாய கியின்   கா லேஜ்  நண்ப ராக   தமிழ்   என்ற   கதா பாத்திர த்தி ல்   நடித் திருப் பவர்  தான்   கானா   பாட கர்   ஹரி.

 

 

 

இவர்  பல   நிகழ் ச்சிக ளில்   கானா   பாடல் களை   பா டியு ள்ளார்  .  இந்த   நிலை யில்   இவருக் கு   சரியா ன   வா ய்ப்பு   கிடைக் காத   கார ணத் தினால்   சீரிய லில்   ந டித்து   வந் தார் .  இந்த   சீரிய லில்   நடி த்து    மக் கள்   மத்தி யில்   பிர பல மாகி    வந் தார்

 

 

இந்த   நிலை யில்   நே ற்று   திடீ ரென   தன்   வீட் டில்   தூக் கிட்டு   தற் கொலை   செ ய்து   கொ ண் டதாக   தகவ ல்   வெளி யாகி   இரு க்கி றது .   இவ ரின்   இந்த    அதி ர்ச்சி   மரண த்தி ற்கு   பல   சின்ன த்திரை   நடிகர் கள்    அதிர் ச்சி க்கு   உள்  ளாகி இருக் கிறா ர்கள்.

 

 

ஏன்   இப் படி   செய் தார்   எ ன்ற   கார ணம்   தற் போது   வரை   தெ ரியவி ல்லை  . இந்த   செய் தி   தற் போது   இ ணை யத்தில்   வைர லாக   பேசப் பட் டு    வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.