நடி கர் சர த்கு மார் மகள் வர லட் சுமி யை யும் விட்டு வைக் காத திரு மணமா காத வா ரிசு நடி கர் .!! 43 வய தில் செய் யும் லீலை கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வி ன்   பிர பல   நடிக ர்   சரத் குமா ர் .   இவரு டைய   மகள் தான்   வரலட் சுமி  .  இவர்  போடா    போ டி   படத்தி ன்   மூலம்   தமிழ்   சினி மாவி ற்கு   அறிமு கமா னார் .   முதல்   படத் திலே யே   நல்ல   வரவே ற்பு   பெ ற்ற வர்  தமிழ் ,   தெலுங் கு   மொழி யில்    படங் க ளில்   நடி த்து   வந் தார்.

 

 

இடை யில்   உடல்   எடை   ஏறிய தால்   வாய்ப் பில்லா மல்   சில   கதாபா த்திர ங்க ளில்  நடி த்து   வந் தார் .   அதன் பின்   இவ ருக் கு   வில்லி   கதா பாத் திரம்   தான்   சரி யாக   அமை ந் தது  .  சண் டக் கோழி  2   திரைப் படத் தில்    வி ல்லி யாக   நடித் திரு ந்தார்.

 

 

அதன்  பின்   சரி வர   வாய்ப் புகள்   அமை யாததா ல்   தற் போது   தெலு ங்கு   சி னிமா   பக்க ம்   சென் று   அங்கு  சில   திரை ப்பட ங்க ளில்   நடி த்து    வருகி றா ர் .   சமீபத்  தில்   உடற்ப யிற்சி   எல்லா ம்   செய் து   உடல்   எடை யை   குறை த்தா ர்  .

 

 

அது  மட்டும ல்லா மல்    அத னுடன்   கிளா மர்   புகை ப்பட ங்களை யும்   எடு த்து   இணை யத் தில்   பதிவு   செய் து   வந்து   கொ ண்டிரு க்கி றார் .   இதில்   த ற்போ து   கடற் கரை யில்   கிளா மரா க   போஸ்   கொடு த்த  புகை ப்படத் தை   பகிர்ந் திருக் கிறார்  .

 

 

இதை   பார்த் த   காமெ டி   நடிக ர்   பிரே ம்ஜி    அம ரன்   வா யை   பி ளக்கு ம்   ரியா க்சன்   கொடு த் து   சொ ல்லி   விட்டி ருக் கி றார்.    அதா வது   பிரே ம்ஜி   த ற்போது   வரை   திரும ணம்  செய் து   கொள் ளா மல்   இரு ந்து   வரு கி றார் .   மே லும்   பல   நடிகை களின்   புகைப் படங் களு க்கு   இது   போ ன்ற   கமெண் டு கள்   செ ய்து   இரு ந்து   வரு கிறா ர்.

 

 

 

இத ற்கு   பிரப ல   ஆடை   வடிவ மைப்பா ளரு ம்   பிரே ம்ஜி யின்   உறவி னர்   வா சுகி   பாஸ் கர்   அது   உங்க ள்   தங்கச் சியி ன்   தோழி   அப் படி   பார் க்கா தீர்கள்  என   கலா ய்த்து   தள்ளி   இ ருக்கி றார்  .  இத ற்கு   நெட் டிசன்க ள்   பிரே ம்ஜியை   வழக் கம்  போல்   கலா ய்த் து   வருகி றா ர்கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.