ந டிகை சம ந்தா வை தொ டர் ந்து பி ரபல தமிழ் நடி கைக்கு வந் திருக் கும் அரிய வகை நோய் .! ! மேடை யில் வெளி ப்படை யாக சொ ல்லி வரு த்தப் பட்ட பி ரபல நடி கை .!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   நடி கை யாக   இரு ந்த   சம ந்தா   கணவ ருடன்   விவாக ரத்து   பெற் று   தொ டர்ந் து   படங் க ளை   நடி த்து   வந்தா ர்  .  அந்த   சமய த்தி ல்  தா ன்   அவ ருக்கு    திடீ ரென   மயோ சிட்டி ஸ்   எ ன்னும்   அரி யவகை   நோ ய்   தொ ற்று  உடலி ல்   ஏற்ப ட்ட து.

 

 

இத னால்  இவர்   மிகவு ம்   அவ திப் பட்டு   பல   இட ங்களு க்கு   செ ன்று   சிகி ச்சை   பெ ற்று   வந் தார் .   அந்த   சமய த்தில்   பட   பிர மோஷன் களில்     மிக வும்   சோ ர்வாக   பரிதா ப மாக   பார்க்க ப்பட் டார்  .  நீண்ட   இடை வெளிக் கு   பிற கு  தற் போது   தான் ஒரு   வழி யாக   அதிலி ருந்து   மீண் டு   வந் து    இ  ருக் கிறார்.

 

 

இந்த   சமய த்தில்   மற் றொரு   பி ரபல   தமிழ்   நடிகை க்கு   இதே போன் று   ஒரு அறிய  வகை   நோ ய்  வந்திரு ப்பதா க   தற் போது   தகவ ல்   வெளி யாகி   இரு க்கிற து.    அந் த   நடியை   வே று   யாரு ம்   இல் லை   நடி கை   அனுஷ் கா   தான்.    தமி ழில்   பல   முன்ன ணி   நடிகர் களு க்கு   ஜோடி யாக   நடித் தார்  இவர்.

 

 

பாகு பலி   படத் தில்   நடி த்து    இந்தி ய   அள வில்   பிர பல மா னார் .   அதன் பின்   இஞ்சி   இடுப் பழகி   படத் திற்கா க   உடல்   எ  டை யை   ஏற்றி னார்  .  பின் அந்த   எடை யை   குறை க்க   முடியா மல்   பல   பட  வாய்  ப்புக ளை   இழந் தார்   .  இத னால்   மீண் டும்   பழை ய     நிலை க்கு    திரும் ப    மிக வும்   கஷ்ட  பட்டு   வந்தா ர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   தான்   இவரு க்கு   நோய்   இருப் பதாக   அவ ரே   சமீப த்திய   பேட்டி யில்   சொல் லி   இருக் கி றார்  .  எ னக்கு   அரி தான   நோ ய்   உள் ளது .   சி ரிக்க   வேண் டிய   சூழ்நி லை   வந்து   நான்   சிரி க்க   ஆரம்பி த்தா ல்   என் னால்   அதை   நிறு த்தவே   மு டியாது .   தொட ர்ந் து   15   மு தல்   20   நிமிட ங்கள்   வரை   சிரித்து க்    கொண் டே   இருப் பேன் .

 

 

இத னால்   பல முறை   படப் பிடிப் பை   நிறுத்து ம்   சூழ்நி லை க்கு   தள்ள ப்ப ட்டு   இருக் கி றேன் .   இந்த   நோ ய்   மிக வு ம்   அறிய   வகை   நோய்   தான்   எ ன்று  இவர்   கூறியி ருக் கிறா ர் .  இதை க்  கேட்டு   பல ரும்  இது போ ன்ற   நோ யா   என   ஆச்ச ரியத் தில்   இருக்கி ன்றன ர் .

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.