நயன் தாரா வால் விக் னேஷ் சிவ னுக்கு பறி போ கும் பட வா ய்ப் புகள் .!! அஜித் படத் திலி ருந்து நீக் கிய தற்கு கார ணம் நயன் தாரா தானா .!! வெளி யான ஷாக் கிங் தக வல்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   நடிக ராக   இரு க்கும்   அஜித்   கடை சியாக   நடி த்த   திரைப் படம்   தான்   து ணிவு  .   இந்த படம்   வெளி யாகி   மிகப் பெ ரிய   வெற் றி யை   கொ டுத் தது  .  இதை   அடுத் து   இவர்   இ யக்கு னர்   விக்னே ஷ்   சிவ னுடன்   அ டுத்த   திரைப் பட த்தில்  இ ணைய    இரு ந் தார்.

 

 

இதற் கான   முதற் கட்ட   பணி கள்   நடை பெற்ற து .  விக் னேஷ்   சிவனு ம்    பணி கள்   தொட ங்கி   விட்ட தாக   பேட்டி களில்   கூறி   வந் தார்  .  இந்த   நிலை யில்     லைக் கா   நிறுவ னம்   அவ ரை   படத்தி லிரு ந்து   வில க்கி   விட்ட து .   இதற் கு   பல    கார ணங்கள்   இணை யத்தி ல்   சொ ல்லப் பட்டு   வரு கிறது.

 

 

அதா வது   முழு   கதை    திரு ப்தி   தரா ததால்   அவ ரை   வில க்கி  யிரு ப்பதா க  இணை யத் தில்  தக வல்    உ லா   வந்து   கொண் டிரு ந்தது .   ஆ னால்   தற் போது   அதற் கான   கார ணம்   வெளி வந் திருக் கிறது .   விக் னேஷ்   சிவ ன்   மனை வி   நடிகை   நயன் தாராவா ல்   தான்    இந்த   வாய் ப்பு   பறி போய்   இரு ப்ப தாக   சொல் லப்ப டுகி றது .

 

 

என்ன   கார ணம்   என்று   பார் த்தா ல்   படத் தில்   கதா நாய கியை   தேர் ந்தெ டுக்கும்  நேரத் தில்   லைக் கா   நிறுவ னம்   தி ரிஷா வை    ந டிக்க   வை க்க   திட்ட மிட்டு  இருக் கிறது .   ஆனா ல்   அத ற்கு   மறு ப்பு   தெரி வித்த   விக் னேஷ்   சிவ ன்   அதன்   பிறகு   சொ ன்ன   காஜல்   அகர் வால் ,   ஐஸ்வ ர்யா   ராய்   போ ன்ற   நடிகை களை யும்   மறுத்து விட் டாரா ம்.

 

 

பின்   பாலி வுட்   நடி கை   கமிட்   செய்ய லா ம்  என   கூ றிய   போது   அதற் கும்   மறு ப்பு   தெரிவி த் தா ராம்  .  என்ன   கார ணம்   என்று   பார்த்தா ல்   தனது   மனை வி   நயன் தாராவை   இந்த   ப  டத் தில்   நடிக் க   வைக் க   தான்   அவர்   இது   போ ன்று   செ ய்து   வருகி றார்   என  தெரி ய   வந்தி ருக்கி றதா ம்.

 

 

இத னால்   கோப ப்பட்ட    லை க்கா    அஜித் தி டம்   கூறிவி ட்டு   இவ ரை   இந்த   படத் தில்   இருந் து   வில க்கி   விட்டா ர்க ளாம் .    மனை வியை  தன்   படத் தில்   நடி க்க   வை க்க   ஆசை ப்ப ட்டு   படத்தி ன்   வாய் ப்பை  யே    இழ ந்து   விட் டார் .    இது   தற்போ து   இணை யத் தில்   வைர லாக    பேச ப்ப ட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.